Skip to main content
Skip banner

Wynik konkursu na stypendium naukowe NCN w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)

Konkurs na stypendium NCN w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16) został rozstrzygnięty. Jego zwycięzcą został pan Jakub Węgrecki, który jako jedyny przystąpił do procedury konkursowej. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej.

Stypendium przyznawane jest na okres 36 m-cy. Oczekuje się, że prace w projekcie będą podstawowym polem badawczym stypendysty. Badania prowadzone w ramach projektu będą dotyczyć kwestii semantycznych, pragmatycznych, i metafizycznych związanych z zagadnieniem logicznego determinizmu.

 1. Wymagania stawiane kandydatom.
  1. Bycie studentem studiów I lub II stopnia lub uczestnikiem studiów doktoranckich lub słuchaczem szkoły doktorskiej w zakresie zbliżonym do tematyki projektu (np. filozofia lub językoznawstwo).
  2. Wstępna znajomość tematyki zbliżonej do tematyki projektu poświadczona ukończeniem kursów o tematyce zbliżonej do tematyki projektu (w szczególności w zakresie filozofii języka, filozofii czasu, logiki, metafizyki i semantyki formalnej).
  3. Znajomość j. angielskiego na poziomie C1 lub wyższym potwierdzona certyfikatem, dyplomem, lub innym oficjalnym dokumentem.
 2. Zakres badań prowadzonych przez stypendystę.
  Badania prowadzone w ramach projektu będą dotyczyć kwestii semantycznych, pragmatycznych, i metafizycznych związanych z zagadnieniem logicznego determinizmu. Stypendystka lub stypendysta będzie zaangażowany we wszystkie badania, choć jej lub jego własne badania będą skupiać się przede wszystkim na kwestiach semantycznych analizowanych z punktu widzenia filozofii języka, logiki filozoficznej, oraz językoznawstwa. Skrócony opis projektu badawczego znajduje się tutaj. Stypendysta będzie odpowiedzialny w pierwszym rzędzie za realizację zadania czwartego.

   
 3. Zakres obowiązków stypendysty
  1. Regularne (min. 2 razy w miesiącu) raporty z postępów w badaniach (prezentacje przeczytanej literatury, prezentacje własnych pomysłów, postępów w pisaniu prac, itp.).
  2. Uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach badawczych organizowanych w związku z realizacją projektu (ok. 1-2 razy w miesiącu).
  3. Uczestnictwo w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych w celu prezentacji wyników badań.
  4. Publikacja wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
  5. Udział w zagranicznym stażu badawczym.
  6. Administrowanie strony internetowej projektu.
  7. Uczestnictwo w zadaniach administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu (np. pomoc w organizacji przyjazdu gości projektu).
  8. Sporządzanie raportów rocznych z wykonywanych prac.
 4. Stypendium przyznawane jest na okres 36 m-cy. Oczekuje się, że prace w projekcie będą podstawowym polem badawczym stypendysty. W przypadku gdy stypendystka lub stypendysta przestanie spełniać warunek opisany w punkcie 1.a lub nie będzie wywiązywać się z obowiązków opisanych w punkcie 3, istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji stypendium. Stypendium może być zakończone przed upływem 36 miesięcy również na wiązek stypendysty.
   
 5. Terminarz:
  Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do dnia 31 grudnia 2021 na adres
  jacek.wawer@uj.eu.pl

        Decyzja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona do 31 stycznia 2022r.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
   1. dane kontaktowe;
   2. Informacje na temat odbytych i obecnie odbywanych studiów wyższych;
   3. Informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (np.  publikacje naukowe, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych);
   4. Spis osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (np. stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
   5. Uzasadnienie posiadania kompetencji to podjęcia zadań w projekcie (max, 500 słów, np. przebieg dotychczasowych studiów, udział w zbliżonych tematycznie projektach, własne badania w zbliżonym zakresie, itp.).
   6. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie (max. 500 słów);
  2. Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.
  3. Skan podpisanego oświadczenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia .
 2. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów można odnaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN dostępnym na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16 .
  Z ogłoszeniem na stronie NCN można zapoznać się tutaj.
  W razie pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z kierownikiem projektu pod adresem jacek.wawer@uj.edu.pl.