Skip to main content
Skip banner

Adiunkt badawczy (post-doc)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania:
1. posiadają co najmniej stopień doktora;
2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:
1. Kandydat/ka powinien/powinna posiadać dorobek naukowy z zakresu analitycznej filozofii umysłu;
2. Kandydat/ka powinien/powinna wykazywać zainteresowanie realizacją projektu dotyczącego strukturalnych aspektów doświadczeń percepcyjnych;
3. Dodatkowo idealny kandydat/ka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:
− Kandydat/ka powinien/powinna posiadać dorobek naukowy z zakresu analitycznej filozofii percepcji;
− Kandydat/ka powinien/powinna posiadać wiedzę na temat aktualnego stanu badań empirycznych nad percepcją;
− Kandydat/ka powinien/powinna posiadać wiedzę z zakresu ontologii i analitycznej metafizyki.
Staż podoktorski będzie się odbywał w związku z realizacją projektu „Ontologia unifikacji multisensorycznej”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu SONATA BIS, (stanowisko post-doc); kierownik projektu: dr hab. Błażej Skrzypulec

Typ konkursu NCN: SONATA BIS
Termin składania ofert: 1 lutego 2024, 23:59
ewa.chudoba@uj.edu.pl email wraz z załącznikami (CV, skan dyplomu doktorskiego), a także 1. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron), 2. recenzja pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli Kandydatka /Kandydat posiada, 3. opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat /Kandydatka takiej ocenie podlegał/a na adres kierownika projektu: blazej.skrzypulec@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (3 lata), pełny etat. W sprawie szczegółowych informacji na temat projektu można kontaktować się z kierownikiem. W sprawach związanych z zatrudnieniem: ewa.chudoba@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje: Szczegółowe wymagania działu kadr oraz opis procedury składania dokumentów znajdują się na stronie BIP UJ:
https://praca.bip.uj.edu.pl/documents/145868730/154329738/Informacja+o+konkursie_adiunkt_gr.+badawcza_W.Filozoficzny_294_2023.pdf/3774884a-8280-4bca-beb3-ee7c31bb3a52

Recommended
Recruitment for position of PhD Student Scholarship – RECIND Project, Institute of Philosophy, Jagiellonian University.  NCN

Recruitment for position of PhD Student Scholarship – RECIND Project, Institute of Philosophy, Jagiellonian University. NCN

MA Student Scholarship Offer – RECIND Project, Institute of Philosophy, Jagiellonian University. NCN

MA Student Scholarship Offer – RECIND Project, Institute of Philosophy, Jagiellonian University. NCN

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN