Skip to main content
Skip banner

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie na
stypendium naukowe NCN
w ramach projektu
„Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)
Kierownik projektu: dr Jacek Wawer (UJ).

 

  1. Wymagania stawiane kandydatom.
    1. Bycie studentem studiów I lub II stopnia lub uczestnikiem studiów doktoranckich lub słuchaczem szkoły doktorskiej w zakresie zbliżonym do tematyki projektu (np. filozofia lub językoznawstwo).
    2. Wstępna znajomość tematyki zbliżonej do tematyki projektu poświadczona ukończeniem kursów o tematyce zbliżonej do tematyki projektu (w szczególności w zakresie filozofii języka, filozofii czasu, logiki, metafizyki i semantyki formalnej).
    3. Znajomość j. angielskiego na poziomie C1 lub wyższym potwierdzona certyfikatem, dyplomem, lub innym oficjalnym dokumentem.
  2. Zakres badań prowadzonych przez stypendystę.
    Badania prowadzone w ramach projektu będą dotyczyć kwestii semantycznych, pragmatycznych, i metafizycznych związanych z zagadnieniem logicznego determinizmu. Stypendystka lub stypendysta będzie zaangażowana(y) we wszystkie badania, choć jej (jego) własne badania będą skupiać się przede wszystkim na kwestiach pragmatycznych związanych z praktyką stwierdzania zdań dotyczących przyszłości. Skrócony opis projektu badawczego jest załączony do tego ogłoszenia. Stypendysta będzie odpowiedzialny w pierwszym rzędzie za realizację zadania trzeciego (punkt 3.3 załączonego pliku).
  3. Zakres obowiązków stypendysty
    1. Uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach badawczych organizowanych w związku z realizacją projektu (ok. 1-2 razy w miesiącu).
    2. Publikacja wyników badań w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.
    3. Uczestnictwo w zadaniach administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją projektu (np. pomoc w organizacji przyjazdu gości projektu).
  4. Stypendium w kwocie 1250zł przyznawane jest na okres 12 m-cy z możliwością przedłużenia na kolejne 14 m-ce. W przypadku gdy stypendystka lub stypendysta przestanie spełniać warunek opisany w punkcie 1.a lub nie będzie wywiązywać się z obowiązków opisanych w punkcie 3, istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia realizacji stypendium. Stypendium może być zakończone przed upływem okresu umownego na wniosek stypendystki lub stypendysty.
  5. Terminarz:
    Wnioski o przyznanie stypendium można przesyłać do dnia 14 grudnia 2022r. na adres
    jacek.wawer@uj.edu.pl

Decyzja o wynikach konkursu zostanie ogłoszona do 13 stycznia 2023r.

  1. Wymagane dokumenty:
    1. Wniosek o przyznanie stypendium zawierający:
      1. dane kontaktowe;
      2. Informacje na temat odbytych i obecnie odbywanych studiów wyższych;
      3. Informacje na temat dotychczasowego dorobku naukowego (np.  publikacje naukowe, referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych);
      4. Spis osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych (np. stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
      5. Uzasadnienie posiadania kompetencji to podjęcia zadań w projekcie (max, 500 słów, np. przebieg dotychczasowych studiów, udział w zbliżonych tematycznie projektach, własne badania w zbliżonym zakresie, itp.).
      6. Uzasadnienie chęci wzięcia udziału w projekcie (max. 500 słów);
    2. Skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.
    3. Skan podpisanego oświadczenia z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie. Oświadczenie dostępne jest na stronie: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia .
  2. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów można odnaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN dostępnym na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata16 .
    Z ogłoszeniem na stronie NCN można zapoznać się tutaj.

 

Short description

Recommended
Wynik konkursu na  stypendium naukowe NCN  w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)
Wynik konkursu na stypendium naukowe NCN w ramach projektu „Czas, prawda i modalność” (SONATA 16)
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Sonata Bis
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Sonata Bis