Skip banner

Navigation Navigation

Regulations of the IF UJ library

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU FILOZOFII UJ

 

I. Postanowienia ogólne

1. Biblioteka Instytutu Filozofii UJ udostępnia bezpłatnie swoje zbiory:

· poprzez wypożyczanie na zewnątrz (uprawnionym osobom)
· na miejscu w czytelni (wszystkim)

2. Książki zamówione (elektronicznie lub tradycyjnie) nieodebrane w ciągu 3 dni roboczych wracają do magazynu. Termin ważności rezerwacji ustala system, a informacja widoczna jest na koncie czytelnika po zalogowaniu.

3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne (zgubienie oraz wszelkie ich uszkodzenia niezgłoszone przy udostępnieniu, a stwierdzone przy zwrocie: podkreślenia, zaplamienia, uszkodzenia mechaniczne, brak stron lub załączników itp.).

4. W razie zgubienia lub uszkodzenia pozycji bibliotecznej czytelnik jest zobowiązany

  •   dostarczyć egzemplarz tego samego dzieła, a jesli to niemożliwe-przekazać do biblioteki inne dzieło wskazane przez bibliotekarza

 

                        lub

  • dokonać opłaty za niezwróconą książkę w wysokości trzykrotnej wartości antykwarycznej dzieła

5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw do zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

6. W każdym nowym roku akademickim wymagany jest wpis do biblioteki.

7. Przed otrzymaniem dyplomu oraz w przypadku odejścia z uczelni studenci, doktoranci i pracownicy UJ są zobowiązani do uregulowania swoich zobowiązań wobec Biblioteki IF UJ.

8. Informacje o naruszeniu przez czytelnika regulaminu Biblioteki IF UJ będą udostępniane innym bibliotekom UJ.

9. Osoby nie przestrzegające regulaminu będą pozbawione prawa przebywania na terenie Biblioteki IF i korzystania z jej zbiorów.

10. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w „Ustawie o bibliotekach" i „Ustawie o szkolnictwie

wyższym" oraz podlegają ochronie, zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych".

11. Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki IF UJ można składać w formie pisemnej u Kierownika Biblioteki IF UJ lub Dyrektora IF UJ.

12. Ewentualne spory interpretacyjne dotyczące niniejszego regulaminu rozstrzyga Kierownik Biblioteki IF UJ w porozumieniu z Dyrektorem IF UJ.

13. Określenie „IF UJ" oznacza Instytut Filozofii UJ.

 

II. Czytelnia

1. Od razu udostępnia się książki, które znajdują się aktualnie w czytelni. Na książki znajdujące się w magazynie należy złożyć zamówienie w wypożyczalni.

2. Osoby korzystające z czytelni powinny zostawić u osoby dyżurującej ważny dokument (karta biblioteczna, dowód tożsamości lub legitymacja).

3. Książki i czasopisma znajdujące się w czytelni nie wypożycza się poza czytelnię ani do kserowania.

4. Fotografowanie materiałów bibliotecznych dopuszcza się jedynie na miejscu, za zgodą dyżurnego bibliotekarza, z uwzględnieniem „Ustawy o prawie autorskim".

5. W czytelni obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków.

6. Przed wejściem do czytelni należy wyciszyć telefony komórkowe, w czytelni obowiązuje cisza.

III. Wypożyczalnia

 

1. Prawo do wypożyczenia na zewnątrz (po wcześniejszej rejestracji w Bibliotece Instytutu Filozofii UJ) mają:

  • Pracownicy i doktoranci IF UJ: 20 książek na 3 miesiące
  • Pracownicy i doktoranci Wydziału Filozoficznego UJ: 6 książek na 3 miesiące
  • Studenci IF UJ i MISH: 6 książek na 1 miesiąc
  • Pracownicy bibliotek szkół wyższych w Krakowie: 6 książek na 3 miesiące

 

Pracownicy i doktoranci IF UJ wypożyczają na zewnątrz książki zakupione w ramach grantu czy innych dofinansowań w niograniczonej ilości na okres 1 roku, z możliwością prolongaty do czasu zakończenia grantu i wówczas wszystkie wypożyczone pozycje muszą zostać zwrócone do biblioteki.

2. Rejestracja odbywa się na podstawie dowodu osobistego oraz:

· w przypadku pracowników - na podstawie legitymacji służbowej lub bazy pracowników UJ
· w przypadku doktorantów - na podstawie wpisu na bieżący rok akademicki w systemie
USOS i legitymacji doktoranckiej 

· w przypadku studentów - na podstawie wpisu na bieżący rok akademicki w systemie USOS i legitymacji studenckiej

3. Formalności związane z zapisem i coroczną aktualizacją karty bibliotecznej należy dopełniać osobiście. Wszelkie zmiany danych osobowych i kontaktowych należy zgłaszać w wypożyczalni.

4. Czytelnik wypożycza książki osobiście, wyłącznie po okazaniu ważnej karty bibliotecznej i podpisaniu rewersu.

5. Studenci wypożyczają książki zagraniczne za pozostawieniem zwrotnej kaucji w wysokości 200 zł lub legitymacji studenckiej.

6. Biblioteka ma prawo zażądać wcześniejszego zwrotu przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

7. Istnieje możliwość prolongaty (10 razy) wypożyczonych książek pod warunkiem, że nie zostały zamówione przez innego czytelnika:

· samodzielnie na swoim koncie bibliotecznym jeśli termin zwrotu książki nie został przekroczony

                                           lub

· po przyniesieniu wypożyczonych książek do wypożyczalni

​8. Za przetrzymanie książek pobierana jest ​opłata w wysokości 1 zł od jednego woluminu za każde rozpoczete 5 dni zwłoki. ​Przetrzymanie książek powoduje automatyczne zablokowanie konta czytelnika (tj. brak mozliwości dokonywania zamówień, rezerwacji i wypożyczeń). Wszystkie opłaty za przetrzymanie książek są rejestrowane przy użyciu kasy fiskalnej i nie ma możliwości ich zmniejszania ani umorzenia.

9. Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory na okres 1 miesiąca w ramach wypożyczania międzybibliotecznego wyłącznie dla bibliotek naukowych szkół wyższych w Polsce. Koszt odesłania książek pokrywa zamawiający. Zamówienia z innych bibliotek naukowych krajowych realizujemy tylko dla pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii UJ.

 

10. Do domu nie wypożycza się:

· słowników, encyklopedii, czasopism, książek szczególnie wartościowych i trudno osiągalnych;
· wszystkich książek drukowanych do roku 1945;
· materiałów zastrzeżonych do korzystania tylko na miejscu oraz znajdujących się w księgozbiorach podręcznych;
· dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji (ze skrótem n.p.s.);