Skip to main content
Skip banner

Zakład Ontologii

Prowadzone w ramach Zakładu Ontologii prace badawcze cechuje pluralizm metodologiczny, bogactwo perspektyw i ujęć, nawiązania historyczne, a nade wszystko silne związki z dwiema dominującymi tradycjami w XX-wiecznej filozofii: fenomenologią i filozofią analityczną.

Pracownicy i Doktoranci ZO w sposób systematyczny i historyczny podejmują kluczowe problemy z zakresu współczesnej metafizyki i ontologii, m.in. wolicjonalność, status umysłu i treści mentalnej, natura dyskursu metafizycznego, charakter znaczenia, spór o uniwersalia, teoria transcendentaliów czy argumentacja na rzecz istnienia Boga.

Dorobek publikacyjny Pracowników i Doktorantów ZO (za ostatnie lata) obejmuje kilka książek (jednoautorskich i zbiorowych), szereg artykułów w języku polskim i językach obcych oraz przekłady dzieł wybitnych filozofów.

Głównymi przedsięwzięciami upowszechniającymi dorobek Zakładu Ontologii są Krakowskie Sympozja Ontologiczne oraz Wykłady Ingardenowskie.

Pracownicy ZO prowadzą obowiązkowe i fakultatywne kursy na studiach podstawowych (licencjackich) i zaawansowanych (magisterskich) na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut Filozofii: filozofii, etyce i kognitywistyce.

Dotychczasowymi kierownikami Zakładu Ontologii byli prof. Władysław Stróżewski, dr hab. Jerzy Szymura i dr hab. Andrzej J. Nowak.

Aktualności dotyczące życia Zakładu publikowane są na naszej stronie w serwisie Facebook. 

Kierownik

dr hab. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk prof. UJ - sebastian.kolodziejczyk{at}uj.edu.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Arkadiusz Chrudzimski - arkadiusz.chrudzimski{at}uj.edu.pl

dr Jadwiga Guerrero van der Meijden - jadwiga.zechenter{at}uj.edu.pl

dr hab. Jan Kiełbasa, prof. UJ - j.kielbasa{at}iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Rojek - pawel.rojek{at}uj.edu.pl

dr Andrzej Rygalski - a.rygalski{at}iphils.uj.edu.pl

dr Paweł Zięba - pj.zieba{at}uj.edu.pl

Doktoranci

mgr Andrzej Bułeczka

mgr Marek Gurba

mgr Karol Kleczka

mgr Karol Lenart

mgr Wojciech Micał

lic.Błażej Mzyk

mgr Adrianna Smurzyńska

mgr Artur Szachniewicz

mgr Joanna Szelegieniec

mgr Przemysław Zawadzki