Skip banner

Ogłoszenia

Ośrodek Badań nad Epoką Stanisławowską w Muzeum Łazienki Królewskie
zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
 
„Muzeum. Narodziny idei w europejskim Oświeceniu",
 
która odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 roku. Opiekę naukową nad konferencją objęli prof. dr hab. Krzysztof Pomian i prof. dr hab. Maria Poprzęcka.
 
Celem konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie: jak wyglądały początki instytucji muzeum publicznego w Oświeceniu? Pytając o genezę, funkcje i znaczenie muzeum, mamy na myśli projekt instytucji publicznej administrowanej przez monarchię w kulturze europejskiego Oświecenia na szerokim tle (2 poł. XVII – 1 ćw. XIX w.). Wykraczając poza ramy czasowe zwyczajowo przyjęte dla Epoki Stanisławowskiej i poza ideały kultury dworskiej, będziemy dyskutować nad dziejami koncepcji uniwersalnej instytucji muzeum w ujęciu historii idei, a zarazem nad dziejami europejskiego wyobrażenia o muzeum – miejscu odrodzenia, integracji, regeneracji. Będziemy śledzić powstawanie nowego typu wspólnotowości wokół idealnego projektu nowoczesnej instytucji, a przez to próbować rozwikłać splot okoliczności towarzyszący debacie nad ideą nowoczesnego muzeum w sferze publicznej i życiu politycznym (jej początki zwyczajowo lokowane są w czasach panowania króla Stanisława Augusta). Interesują nas oświeceniowe teorie i praktyki kulturowe służące reorganizacji kultury, rozkwitającej w Oświeceniu na podłożu kolekcjonerstwa i muzealnictwa, pozostające w dialogu z przeszłością: śródziemnomorską tradycją antyczną oraz północnoeuropejską kulturą gabinetową. Nie umkną naszej uwadze pytania ogólne o antropologiczny, filozoficzny i społeczny kontekst kolekcjonerstwa i muzealnictwa, dzięki którym chcielibyśmy uzyskać odpowiedź: „Jak współcześnie pisać dzieje kolekcjonerstwa i muzealnictwa w Polsce?". Celem konferencji jest także wzbudzenie wątpliwości i zainspirowanie do nowych interpretacji, m.in. przez podważenie stereotypowych przekonań ten na temat.
 
Informacje praktyczne
 
Czas trwania wystąpień to 20-30 minut (w zależności od zakresu omawianej problematyki). Propozycję tematu, z abstraktem w standardzie do 1800 znaków typograficznych ze spacjami i danymi adresowymi do korespondencji, prosimy przesyłać do dnia 31 marca 2014 roku włącznie, na jeden z podanych wyżej adresów elektronicznych lub pocztą papierową na adres Ośrodka Badań nad Epoką Stanisławowską w Muzeum Łazienki Królewskie. O szczegółach organizacyjnych poinformujemy pocztą elektroniczną do dnia 30 kwietnia 2014 roku.
 
Zagadnienia do dyskusji
1.      Rzeczy i obrazy.
2.      Muzejon – gabinet – muzeum.
3.      Kultura gabinetowa. Kolekcjonerzy, antykwaryści i podróżnicy.
4.      Wychowanie przez zmysły. Etyczno-estetyczne podstawy edukacji.
5.      Porządkowanie wyobraźni i administracja wiedzą.
6.      Od kultury ciekawości do instytucji publicznej.
7.      Konserwacja i radykalizm: teorie i praktyki kulturowe.
8.      Publiczne, narodowe, nowoczesne …
 
Wyrażając nadzieję na zainteresowanie naszą propozycją, będziemy zobowiązani za przygotowanie wystąpienia na konferencję.
Z wyrazami szacunku,
 
mgr Jolanta Czerzniewska
j.czerzniewska@uw.edu.pl
 
dr Emilia Olechnowicz
                 kierownik Ośrodka Badań
nad Epoką Stanisławowską
e.olechnowicz@lazienki-krolewskie.pl