Skip to main content
Skip banner

W Instytucie Filozofii UJ student, aby uzyskać tytuł licencjacki, zobowiązany jest:

1. Wybrać opiekuna naukowego pracy licencjackiej (opiekunem pracy licencjackiej może być zarówno pracownik samodzielny, jak i pracownik niesamodzielny, o ile zatrudniony jest na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy).
2. Opiekunem naukowym pracy licencjackiej może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego spoza Instytutu, spełniający wymogi określone w punkcie 1. i zaakceptowany przez Radę Instytutu po konsultacji z kierownikiem zakładu zajmującego się dziedziną, z której pisana jest praca licencjacka.
3. Zapisać się na kurs wskazany przez opiekuna naukowego z zakresu opracowywanej dziedziny (może to być kurs poszerzający bądź seminarium).

4. Napisać pracę licencjacką spełniającą wymogi artykułu naukowego (praca może mieć charakter badawczy bądź sprawozdawczy), o objętości od połowy do jednego arkuszy wydawniczego, spełniające kryteria formalne prac oddawanych do druku.
Formalne wymogi pracy:
• Objętość - od połowy do jednego arkusza wydawniczego (20 tys.-40 tys. znaków, 11-22 strony znormalizowane)
• Przypisy dolne, przygotowane zgodnie z normą wydawniczą właściwą dla tematyki badań i wybraną w uzgodnieniu z promotorem
• Bibliografia uporządkowana alfabetycznie
• Streszczenie w języku polskim i angielskim
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
5. Uzyskać recenzje pozytywne od promotora i recenzenta (co najmniej na ocenę dostateczną)
6. Obronić pracę licencjacką przed komisją składającą się z promotora, recenzenta oraz przewodniczącego obrony (przewodniczącym obrony może być każdy pracownik samodzielny).

Wzór strony tytułowej link

1. Student najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przesłać drogą mailową do Sekretariatu prowadzącego tok studiów dane dotyczące pracy:

  • tytuł pracy
  • autor pracy
  • język pracy
  • dane promotora
  • dane recenzenta
  • dane przewodniczącego Komisji

Wprowadzenia pracy do systemu AP (do ostatecznej akceptacji przez promotora), należy dokonać najpóźniej na dwa tygodnie przez wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, jednak nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

WAŻNE Aktualne Zarządzenia Rektora w sprawie archiwizowania prac dyplomowych

link

link

 

2. Na 10 dni przed egzaminem student powinien przesłać do Sekretariatu w formie mailowej:

a. dowód wpłaty, numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę, znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce „Płatności".

b. podpisany wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów:

- którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 link - skan
- którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 link - skan

c. Dodatkowo absolwent zobowiązany jest to wypełnienia formularza Biura Karier dostępnego po zalogowaniu pod linkiem https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index

d. oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia - link.

e. informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

f. oświadczenie o   posiadaniu   dostępu   do urządzenia   obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo–w przypadku, gdy egzamin   dyplomowy   przeprowadzany jest przy  użyciu  środków  komunikacji elektronicznej link, zgodnie z zarządzeniem Rektora nr3 z 2021 r.

UWAGA! W momencie uzyskania wszystkich wpisów ocen w systemie USOSWeb należy zgłosić program do rozliczenia oraz drogą mailową poinformować o tym fakcie Sekretariat.

Przydatne linki:

Archiwum Prac (AP) znajduje się pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl i można zalogować się do niego przez Centralny Punkt Logowania. Na stronie głównej AP dostępna jest instrukcja i linki do obowiązujących aktów prawnych.

Wzór strony tytułowej link

Struktura pracy magisterskiej ma się przedatawiać następująco

1. Strona tytułowa w języku polskim (wzór strony tytułowej)

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)

4. Abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)

7. Na początku pracy ma się znajdować również spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Praca ma mieć objętość co najmniej jednego arkusza wydawniczego(standaryzowany maszynopis) w przypadku prac o istotnym komponencie empirycznym, a pozostałych przypadkach co najmniej dwóch arkuszy wydawniczych.

W pracy mają być przypisy i bibliografia zredagowane w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny ze standardami odpowiedniej dyscypliny szczegółowej. Na początku pracy ma się znajdować spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.


 

Egzamin licencjacki i obrona pracy odbywają się komisją, którą kieruje pracownik samodzielny, a która obejmuje promotora i recenzenta.

Egzamin obejmuje prezentację pracy (poniżej 10min) przez dyplomanta oraz 3 pytania od komisji.

W prezentacji dyplomant powinien:

-jasno przedstawić dziedzinę pracy,

-cel pracy, ew. problem badawczy i motywację do jego podjęcia

-uzyskane wyniki i ich ewaluację

 

Praca powinna składać się z 1 strony - oświadczenie (podpisane przez studenta i opiekuna), reszta praca. (format pdf).

W linku wzory podań, są dokumenty potrzebne do tutariali.

Wysyłać pracę proszę na maila jk@iphils.uj.edu.pl.

Dostęp do tutoriali -> po zalogowaniu się kontem uniwersyteckim.