Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Filozofia - studia I stopnia

UWAGA! Zmiana w programie studiów na kierunku filozofia od roku akademickiego 2015/2016

Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godz. lub jeden 60- godzinny.

Informacje dla studentów rozpoczynających studia przed rokiem 2012

Program studiów dla rozpoczynających studia przed rokiem 2012

Informacje na temat egzaminu licencjackiego w Instytucie Filozofii UJ (dotyczy jedynie studentów rozpoczynających studia przed rokiem 2012)

Informacje dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 i później

Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013 zobowiązani są do uzyskania w trakcie studiów umiejętności językowych na poziomie B2. To prowadzi do istotnych korekt także w planie i programie studiów pierwszego stopnia. Zmiana zasadnicza polega na zamianie wymogu zaliczenia dwóch lektoratów z języków nowożytnych na jeden lektorat na poziomie B2.

Oznacza to, że studenci rozpoczynający studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2012/2013 zaliczają w trakcie studiów tylko jeden lektorat, ale co najmniej na poziomie B2 (8 pkt ECTS).

Schematyczny plan studiów otrzymuje zatem nową formę:

ROK STUDIÓW 1
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ETCS
1 Wstęp do filozofii (RO01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 Historia filozofii starożytnej (HF01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Historia filozofii średniowiecznej (HF02p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Logika (LO01p) kurs całoroczny Wykład i ćwiczenia O Egzamin pisemny 120 12
2 Filozofia społeczna lub historia filozofii politycznej (FS01p, FS02p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin ustny lub pisemny 60 6
1 lub 2 Estetyka (ES01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Język starożytny Lektorat O Zaliczenia 60  
2 Technologie informacyjne (PO24p)  Laboratorium O Zaliczenie 30 3
2 Elementy prawa autorskiego Wykład O Zaliczenie 15 3
1 i 2 Kursy filozoficzne poszerzające z oferty monograficzny Wykład z ćwiczeniami F Egzamin testowy,  zaliczenie na ocenę, prezentacja 120 12

Łączna liczba godzin: ok. 645
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

ROK STUDIÓW 2
I i II semestr

Sem.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 Ontologia I (ON01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin pisemny 60 6
1 Epistemologia I (EP01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 Historia filozofii nowożytnej I(HF03p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Historia filozofii nowożytnej II (HF04p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin ustny lub pisemny 60 6
1 Etyka Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Język starożytny (lektorat kończący się egzaminem) Lektorat O Egzamin 60 12
1 i 2 Lektorat języka nowożytnego (poziom min. B2) Lektorat O Zaliczenie 60  
2 Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (HF15p) kurs obowiązkowy od roku akademickiego 2013/2014 Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Kursy filozoficzne instytutowe i poszerzające (PO) oraz kursy pozainstytutowe wykład z ćwiczeniami F Zaliczenie na ocenę, prezentacja projektu, konwersatorium 120 12

Łączna liczba godzin: ok. 645
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

ROK STUDIÓW 3
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 i 2 Historia filozofii współczesnej (HF05) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 120 12
1 lub 2 Kurs filozoficzny w języku obcym instytutowy lub pozainstytutowy Wykład lub seminarium O Egzamin 30 6
1 i 2 Lektorat z języka nowożytnego zakończony egzaminem (min. B2) Lektorat O Zaliczenie na ocenę 30 8
1 i 2 Kursy filozoficzne poszerzające (PO) z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz pozainstytutowe. W tym jedno seminarium dyplomowe zgłoszone przez studenta. monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium F Egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja projektu, konwersatorium ok. 300 31
2 Złożenie pracy dyplomowej i pozytywna jej ocena   O     0

Łączna liczba godzin: ok. 540
Łączna liczba punktów ECTS: 60

W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech seminariach. Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium, nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. Studenci I roku nie mogą uczestniczyć w seminariach. W wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium.

Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski, sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają 1 lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS).

Do III roku studiów należy wysłuchać i zaliczyć kurs filozoficzny przeprowadzany w języku obcym oraz translatorium w wymiarze 30 godzin.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ przy ul. Piastowskiej 26.

Studenci mogą wybierać również kursy pozainstytutowe, za zgodą Dyrektora ds. studenckich. Studenci pierwszego roku mają prawo wybierać tylko kursy poszerzające instytutowe.

Studenci Filozofii jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą Dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym, a także na innych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

Link do programu studiów