Justyna Miklaszewska
prof. dr hab.
zakład Department of the History of Philosophy
Telefon 12 6631801
fax (+48 12) 4224916
email j.miklaszewska<- @ ->iphils.uj.edu.pl
Adres 31-044 Kraków, ul. Grodzka 52
pokój 92
dyżur śr. 14:00-15:30
zainteresowania
naukowe
Political Philosophy, History of Modern Philosophy

Zajęcia prowadzone w bieżącym roku akademickim

Lista zajęć w systemie USOSweb

 

Informacje biograficzne:

Profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii UJ. Kierownik Zakładu Historii Filozofii.

Magister filologii polskiej i filozofii; dr nauk humanistycznych (1984); dr habilitowany w zakresie filozofii (1994), profesor tytularny (2003). Dyrektor Instytutu Filozofii UJ (1999-2008).

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Przew. Krakowskiego Oddziału (2012).

Członek Redakcji i Rady Redakcyjnej „Civitas"; członek Rad Redakcyjnych: „Diametros", "Polish Journal of Philosophy", "Principia", "Studia Philosophica Wratislaviensia", "Studia z filozofii polskiej". 

Narodowe Centrum Nauki, grant badawczy: Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia (2013-16)

Koordynator ze strony polskiej Międzynarodowych Programów Erasmus: Democracy and Knowledge, Democracy and Religion, Democracy and Cosmopolitanism (2006-2014). 

Wyższa Szkoła Biznesu/National Louis University, Nowy Sącz, Wykłady w programie MBA: Ethical and Legal Issues (2002, 2006-8).

Staże, wykłady zagraniczne:

London School of Economics, 2013; Uniwersytet w Aix-en-Provence, 2004; Uniwersytet w Aberdeen, 2000; Uniwersytet Walijski w Aberystwyth, 1996; Uniwersytet w Oxfordzie (Corpus Christi College), 1992; Uniwersytet w Leiden, 1991; McGill University, Montreal, 1990; Uniwersytet Columbia, Nowy Jork, 1989–1990; Uniwersytet w Oxfordzie (St. Anne's College), 1986.

Wykłady w ramach Intensywnego Programu Erasmus w Uniwersytetach w Tilburgu, Nicei, Cluj, Ankarze (2006-2014).

Kierunki badań: Filozofia polityczna, liberalizm i libertarianizm, teoria wyboru publicznego, współczesne teorie sprawiedliwości, teoria demokracji, historia filozofii nowożytnej i współczesnej, myśl europejskiego Oświecenia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe publikacje

Książki

2015  Sprawiedliwośc  liberalna, Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow

Redakcje

2015 Filozofia Oświecenia. Radykalizm, religia, kosmopolityzm. red. J. Miklaszewska, A. Tomaszewska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2014 The Radicalism of the Enlightenment.  Special Edition, Guest Editor (z A. Tomaszewską), "Diametros" 40, 2014.

2011 Filozofia polityczna po 1989 roku. Teoria – historia – praktyka, red. J. Miklaszewska. J. Szczepański, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

2010 Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej,  red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Artykuły

 1. 2016 Rawls on Cosmopolitanism and Global Justice (w:) Uncovering Facts and Values, Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 107, A. Kuźniar, J. Odrowąż-Sypniewska, eds., Brill/Rodopi, Leiden-Boston, s. 323-335.
 2. 2016 Science and Religion in the Philosophy of the Enlightenment, Proceedings of the International Conference on Social Sciences and Arts, SGEM2016, Vienna, p. 717-724.
 3. 2015 Etyka i polityka w koncepcji A. Krzyżanowskiego (w:) Adam Krzyżanowski, 1873-1963, Polska Akademia Umiejętnosci, Kraków, s. 39-48.
 4. 2015 Oświeceniowa filozofia religii: Newton i Locke, (w:) Filozofia Oświecenia. Radykalizm, religia kosmopolityzm, Kraków, s. 265-288.
 5. 2014 Libéralisme et démocratie á l'époque de la mondialisation (w:) Mondialisations et Diversités Culturelles. Cahiers critiques de philosophie, no. 13, février 2014, Paris VIII Département de Philosophie, Hermann: Paris, s. 57-69.
 6. 2014 The Radicalism of the Enlightenment. An Introduction to the Special Edition (z A. Tomaszewską), "Diametros" 40, s. 1-4.
 7. 2014 Teorie sprawiedliwości społecznej: Amartya Sen i Martha Nussbaum, "Prakseologia" 156, s. 25-46.
 8. 2014 Ethics and Economics: The Moral Foundations of the Market Economy, "Studia Ekonomiczne"  3, s. 400-414.
 9. 2014 Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie, „Zarządzanie Publiczne"  3 (29), s. 125-133.
 10. 2013 Po co nam jest potrzebna historia filozofii,  „Ruch Filozoficzny"  LXX, nr 1, s. 19-23.
 11. 2012 Radykalne Oświecenia a myśl współczesna, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" 3 (83), s. 489-504.
 12. 2012 Idea sprawiedliwości a problem pomocy w koncepcjach Amartyi Sena i Muhammada Yunusa, „Prakseologia"  153 s. 87-106.
 13. 2012 Diagnoza filozofii współczesnej; ,„Dekada Literacka" 1 (250), s.24-26.
 14. 2011 Idea sprawiedliwości społecznej – od utopii do politycznej praktyki (w:) Filozofia polityczna po roku 1989, pod red J. Miklaszewskiej i J. Szczepańskiego, Wyd. UJ, Kraków,  s. 41-52.
 15. 2011 Historia filozofii politycznej – między realizmem a idealizmem, (rec. J. Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej od Tukidydesa do Locke'a),  „Przegląd Filozoficzny"  1, s. 272-276.
 16. 2011 Filozofia polityczna Stańczyków (w:) Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866-1914, pod red K. Fiołka i M. Stali, Universitas, Kraków, s. 118-138.
 17. 2011 Contemporary Theories of Justice: between Utopia and Political Practice, "Polish Journal of Philosophy", vol. V, no. 2, s. 119-122.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje starsze

» Książki

2002  Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

1994 Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

1988 Antyutopia w literaturze Młodej Polski, Ossolineum, Wrocław.

» Redakcje

2006 Kant wobec problemów współczesnego świata, red. J. Miklaszewska, P. Spryszak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków.

2002 Proceedings of the First Cracow-Tilburg Seminar on Political Philosophy, History of Philosophy and Philosophy of Science, Cracow, May 5-8, 2000, edited by F. Buekens, J. Miklaszewska, B. van Roermund, Department of Philosophy, Tilburg (Holandia).

2002 Rozum a porządek społeczny, red. J. Miklaszewska, Księgarnia Akademicka, Kraków.

2001 Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99. Studia historyczne i porównawcze, red. J. Miklaszewska, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków

2000 Złota księga Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. J. Miklaszewskia, J. Mizera, Księgarnia Akademicka, Kraków.

1999 Liberalizm u schyłku XX wieku,  red. J. Miklaszewska, Meritum, Kraków.

1999 Democracy in Central Europe, 1989-99: Comparative and Historical Perspectives, edited by J. Miklaszewska, Meritum, Kraków.

1998 Polityka i świat wartości, Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", red. J. Miklaszewska, Kraków.

 

» Artykuły

 1. 2010 Umowa społeczna jako uzasadnienie polityki w koncepcji Jamesa M. Buchanana (w:) Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej,  pod red. Z. Raua i M. Chmielińskiego, Scholar, Warszawa, s. 244-256.
 2. 2010 Racjonalność i wolność jednostki w koncepcjach Johna Rawlsa i Amartyi Sena (w:) Libertarianizm: teoria, praktyka, interpretacje,  pod red. W. Buliry i W. Gogłozy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 123-134.
 3. 2010 Liberalna koncepcja człowieka (w:) Natura ludzka w filozofii nowożytnej i współczesnej, pod red. J. Miklaszewskiej i P. Spryszaka, Wyd. UJ, Kraków, s. 33-43.
 4. 2010 Wielokulturowość jako problem współczesnej demokracji (w:) Studia nad wielokulturowością, pod red. D. Pietrzyk-Reeves i M. Kułakowskiej, Kraków,  s. 129-141.
 5. 2009 Wolność jednostki i jej granice w demokratycznym państwie (w:) Wolność i władza w życiu publicznym,  pod red. W. Zuziaka i J. Mysony Byrskiej, Wydawnictwo PAT, Kraków, s. 339-346.
 6. 2009 Libertarian Justice, (w:) „Civitas. Studies in the Philosophy of Politics" Special Issue 11, Warszawa,  s. 201-220.
 7. 2009 Aksjologia publicznego wyboru (w:) Człowiek i jego decyzje, t. I, pod red. K.A. Kłosińskiego i A. Bieli, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 301-311.
 8. 2009 Estetyka i polityka O wierszu Zbigniewa Herberta „Potega smaku"(w:) Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, pod red. J. Zach i A. Ziołowicz, Wyd. UJ, Kraków, s. 313-320.
 9. 2009 Prawda w polityce (w:) Rozum – serce – smak, pod red. J.Perzanowskiego, Wyd. WAM, Kraków, s. 143-161.
 10. 2008 Obecność autora w dziele filozoficznym: od metodologii – do metafizyki (w:) Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, pod red. M. Cieśli-Korytowskiej i in., Wyd. UJ, Kraków,  s. 419-434.
 11. 2008 Koncepcja demokracji w dziełach Spinozy i w teorii publicznego wyboru (w:) Oblicza filozofii XVII wieku, pod red. S. Janeczka, Wydawnictwo KUL, Lublin,  s. 265-279.
 12. 2007 In Search of a Liberal Utopia (w:) Towards a New Renaissance. Values, Spirituality and the Future, edited by D. Lorimer and L. Sosnowski, Jagiellonian University Press, Kraków,  s.147-155.
 13. 2007 Pojęcie wolności w teoriach wyboru publicznego i w teoriach wyboru społecznego (w:) Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna,  pod red. J. Gazdy i W. Morszczyńskiego, Księgarnia Akademicka,Kraków,  s. 147-157.
 14. 2006 Kantowska utopia racjonalności (w:) Kant wobec problemów współczesnego świata, J. Miklaszewska, P. Spryszak (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków,  s. 75-85.
 15. 2006 Przewaga konkurencyjna narodów: Polska w Unii Europejskiej (w:) Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, pod red. B. Markiewicz i R. Wonickiego, Scholar, Warszawa,  s. 147-157.
 16. 2006 Koncepcja państwa we współczesnym libertarianizmie (w:) T. Teluk, Libertarianizm. Teoria państwa, Biblioteka wolności, Warszawa, s. 9-13.
 17. 2006 Teoria własności Johna Locke'a a tradycja starożytna (w:) Wyjaśniać i rozumieć. Księga dedykowana prof. Zbigniewowi Kuderowiczowi, pod red. M. Kowalskiej i in., Wyd. Uniwersytetu  w Białymstoku, Białystok, s. 425-443.
 18. 2005 Public Choice Theory and the Post-totalitarian State, (w:) Democracy and the Post-totalitarian Experience,  pod red. L. Koczanowicza i B. J. Singer, Rodopi, Amsterdam-New York, s. 97-107.
 19. 2005 Filozofia i obywatelstwo, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, (w:) Materiały Konferencji Międzynarodowej Edukacja dla demokratycznego społeczeństwa, Kraków, 5 kwietnia 2005.
 20. 2005 Utopia (w:) Wielka Encyklopedia PWN,  t. 28, s. 382, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 21. 2005 Komentarz do artykułu M. Kunińskiego: „Czy demokracja jest samowystarczalna?" (w:) Dyskusja na temat demokracji, Czasopismo internetowe „Diametros", 16 czerwca 2005, www.diametros.iphils.uj.edu.pl
 22. 2004 Polska w Zjednoczonej Europie: suwerenność, demokracja i problem ograniczeń, "Civitas", nr 7, s.178-194.
 23. 2004 Dwie koncepcje demokracji, (w:) Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej, pod red. P. Kłoczowskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków, s. 249-265.
 24. 2004 Libertariańska koncepcja własności w filozofii R. Nozicka, "Czasopismo Prawno-Historyczne" t. LXI, z.2, s. 325-333.
 25. 2004 Liberalizm, (w:) Słownik Społeczny, pod red. B. Szlachty, Wydawnictwo WAM, Kraków,  s. 621-637.
 26. 2004 Własność, (w:) Słownik Społeczny, pod red. B. Szlachty, Wyd. WAM, Kraków, s. 1525-1538.
 27. 2003 Demokracja w muzyce i w polityce, (w:) Wielkość i piękno filozofii, pod red. J. Lipca,  Collegium Columbinum, Kraków, s. 485-499.
 28. 2003 Suwerenność i demokracja w Zjednoczonej Europie,  „Zeszyty Europejskie" 16, s. 10-14.
 29. 2003 Europa w perspektywie amerykańskiej,  „Zeszyty Europejskie" 18, s. 8-11.
 30. 2002 Filozofia polityczna szkoły "public choice" (w:) Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65 rocznicy urodzin prof. J. Gałkowskiego,  pod red. J. Kłosa i A. Norasa, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 183-193.
 31. 2002 Dylematy racjonalności, (w:) Rozum a porządek społeczny, pod red. J. Miklaszewskiej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 73-90.
 32. 2002 Demokracja - dzieje pojęcia (w:) Oblicza demokracji, pod red. R. Legutki i J. Kloczkowskiego, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków,  s. 11-25.
 33. 2001 Teoria wyboru publicznego a reformy polityczno-ekonomiczne w Polsce (w:) Demokracja w Europie Środkowej, 1989-99; Studia historyczne i porównawcze,  pod red. J. Miklaszewskiej, Kraków,  s. 93-107.
 34. 2000 Henryk Elzenberg, (w:) Złota księga Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. J. Miklaszewskiej i J. Mizery, Kraków,  s. 109-132.
 35. 2000 Libertariańska teoria sprawiedliwości, "Civitas" 4, s.73-98.
 36. 2000 Izydora Dąmbska o oświeceniowej filozofii języka, (w:) Logika & filozofia logiczna, pod red. J. Perzanowskiego i A. Pietruszczaka, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,  s. 423-434.
 37. 2000 Racjonalność jednostki w teorii wyboru publicznego (w:) Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego,  pod red. A. Węgrzeckiego, Akademia Ekonomiczna, Kraków, s. 31-42.
 38. 1999 Public Choice Theory and Politico-Economic Changes in Poland (w:) Democracy in Central Europe, 1989-99, pod red. J. Miklaszewskiej, Meritum, Kraków, s. 87-100.
 39. 1999 Libertariańska teoria państwa, (w:) Liberalizm u schyłku XX wieku, pod red. J. Miklaszewskiej, Meritum, Kraków, s. 38-58.
 40. 1998 Obecność wartości w życiu publicznym (w:) Polityka i świat wartości, Zeszyty Fundacji MCRD, 30, s. 9-15.
 41. 1998 Competition and Ethical Constraints, (w:) Memory, History and Critique: European Identity at the Millennium. Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of European , ISSEI/University for Humanist Studies, [CDROM]. F. Brinkhuis and S. Talmor (editors), Utrecht.
 42. 1997 Konstytucyjna rewolucja. Zagadnienie zmiany ustroju w filozofii politycznej Jamesa M. Buchanana, "Civitas", nr 1, s. 71-81.
 43. 1997 Rational Constraints and the Politics of Public Choice (w:) Cnoty polityczne dawniej i obecnie, pod red. R. Piekarskiego, Gdańskie Tow. Nauk., Gdańsk.
 44. 1997 Czy własność jest prawem naturalnym? (w:) Prawo własności w Konstytucji, Zeszyty Fundacji MCRD, 18, s. 3-6.
 45. 1996 The Libertarian Concepts of Property and Their Impact on Privatization in Poland,  "The European Legacy: Toward New Paradigms", MIT Press, Cambridge, Mass., Vol. 1, No 2, s. 614-619.
 46. 1995 Młodopolski anarchizm (w:) Stulecie Młodej Polski, pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Universitas, Kraków, s. 21-33.
 47. 1995 Młodopolska myśl polityczna: między anarchizmem a utopią (w:) Filozofia polska wobec przemian XX wieku: od Brzozowskiego do Kołakowskiego, pod red. J. Skoczyńskiego, Kraków.
 48. 1994 Robert Nozick i David Gauthier o problemie Newcomba, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XXII, nr 1 2, s. 121-131.
 49. 1994 Neoliberałowie w polskiej rzeczywistości, "Tygodnik Powszechny", nr 24.
 50. 1994 Polityczny liberalizm, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XXII, nr 3, s. 233-239.
 51. 1994 The Impact of Libertarian Political Philosophy on Economic Policy in Contemporary Poland, Raport, Central European University, czerwiec 1994, 40 s.
 52. 1993 Libertariańskie koncepcje własności (w:) Własność prywatna, pod red. T. Wawaka, Wyd. Informacji Ekonomicznej, Kraków, s. 277-283.
 53. 1992 Prawo do własności prywatnej, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XX, nr 4, s. 164-173.
 54. 1992 Libertariańska koncepcja własności a pojęcie samo posiadania, "Kwartalnik Filozoficzny"  t. XX, nr 3, s. 97-117.
 55. 1991 Obrona demokracji. O teorii polityki demokratycznej Roberta A. Dahla, "Arka" 35, s. 199-124.
 56. 1991 Konstytucyjna ekonomia polityczna, "Znak",  435 (8), s. 107-112.
 57. 1990 Komitety obywatelskie a demokracja w Polsce,  "Nowy Dziennik" (New York), January 18.
 58. 1989 Katastrofizm w twórczości Jerzego Żuławskiego, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", vol. XXV, s. 83-110.
 59. 1989 The Libertarian Utopia: Robert Nozick and Aleksander Swiętochowski,  "Reports on Philosophy", no. 13, s. 51-61.
 60. 1987 Interpretacje "Utopii" Tomasza More'a w myśli socjalistycznej końca XIX wieku, "Studia Filozoficzne" nr 3, s. 89-99.
 61. 1985 Wątki antyutopijne i katastroficzne w "Starej Ziemi" Jerzego Zuławskiego,  "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", z. 55, s. 53-70.
 62. 1982 Polemika Artura Górskiego z Fryderykiem Nietzschem, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", vol. XXVIII, s. 243-273.
 63. 1979 Program odrodzenia narodu w pismach Artura Górskiego, "Człowiek i Światopogląd", nr 7, s. 36-52.
 64. 1978 O filozoficznych konsekwencjach metody strukturalnej, "Zeszyty Naukowe AGH", nr 694, s. 157-172.