Pomiń baner

O projekcie

Seminarium Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia jest częścią projektu badawczego Radykalne i konserwatywne nurty w filozofii Oświecenia a kształtowanie się nowoczesności, realizowanego w latach 2013-2016 w Zakładzie Historii Filozofii Instytutu Filozofii UJ i finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu idee oświeceniowe wpłynęły na filozofię współczesną oraz na dokonujące się obecnie procesy społeczno-polityczne, w szczególności na proces sekularyzacji. Projekt obejmuje zatem badania nad miejscem religii w życiu publicznym oraz nad problematyką oświeceniowych i współczesnych koncepcji kosmopolityzmu, a także kształtowania się nowoczesnych demokracji pod wpływem rewolucyjnych idei 1789 roku. Autorzy projektu polemizują z formułowaną w najnowszych opracowaniach historii filozofii Oświecenia tezą, dotyczącą dominującego jakoby w tej epoce radykalizmu oraz z poglądem, iż to właśnie radykalizm oświeceniowy stanowi podstawę głębokich przemian mentalności współczesnych społeczeństw i jednostek, jako źródło czy wręcz przyczyna sprawcza tych przemian.

Seminarium, którego tematyka oscyluje wokół trzech grup problemowych religii, rewolucji i kosmopolityzmu będzie trwać od października 2013 do czerwca 2015 roku, goszcząc wybitnych wykładowców z Holandii, Polski, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, filozofów i historyków filozofii specjalizujących się w problematyce epoki Oświecenia. Seminarium jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych filozofią nowożytną XVII i XVIII wieku oraz poszczególnymi tematami wystąpień prezentowanych w ramach spotkań seminaryjnych.

Za zawartość merytoryczną i organizację seminarium odpowiadają:

prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (j.miklaszewska@iphils.uj.edu.pl),
dr Anna Tomaszewska (a.tomaszewska@iphils.uj.edu.pl) oraz mgr Damian Barnat (damian.barnat@uj.edu.pl).