Przejdź do głównej treści
20180427

Konkurs na dwa stypendia

Data: 27.04.2018

Konkurs na dwa stypendia finansowane z grantu NCN SONATA BIS „Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja”.


Stypendium w wysokości 3000 zł/mc zostanie przyznane na okres do 48 miesięcy. Obowiązkiem osoby otrzymującej stypendium będzie aktywny udział w badaniach będących przedmiotem grantu.
Wymagania wspólne dla obu stypendiów:
Ukończenie studiów licencjackich z kognitywistyki, psychologii, neurobiologii, biofizyki, informatyki, matematyki, fizyki lub dziedziny pokrewnej oraz posiadanie statusu studenta studiów doktoranckich lub magisterskich lub IV albo V roku studiów jednolitych;
Dyspozycyjność, rzetelność oraz silna motywacja do prowadzenia badań naukowych.
Wymagania szczegółowe dla stypendium nr 1:
Zadaniem stypendysty będzie prowadzenie badań i analiza danych w zakresie EEG i okulografii oraz przezczaszkowej stymulacji prądem zmiennym tACS. Wymagane jest dobre zaplecze teoretyczne w zakresie informatyki/matematyki oraz udokumentowane doświadczenie w obsłudze aparatury EEG polegające na rozwoju procedur eksperymentalnych, synchronizacji ich działania z aparaturą tACS/EEG, analizie danych (przetwarzanie sygnały cyfrowego, analiza szeregów czasowych, statystyka), prezentacji i wizualizacji danych. Dobra znajomość szerokiego zakresu technik uczenia maszynowego będzie konieczna, podobnie jak biegła znajomość programowania w narzędziach specyficznych dla tej dziedziny badań, takich jak język R, Matlab:Homer, Python: Psychpy, Numpy, MNE, Bokeh, Seaborn, Pandas, sk-learn, keras. Stypendysta powinien także znać aktualną literaturę dotyczącą kognitywistyki, psychologii, psychofizjologii, oraz analizy danych dotyczącą badań tACS i EEG. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie międzynarodowym związanej z badaniami psychofizjologicznymi oraz dwu prezentacji konferencyjnych, a także odbycie minimum jednej wizyty badawczej na zagranicznym uniwersytecie.
Wymagania szczegółowe dla stypendium nr 2:
Zadaniem stypendysty będzie prowadzenie badań i analiza danych w zakresie EEG i NIRS oraz przezczaszkowej stymulacji prądem zmiennym tACS. Wymagane jest dobre zaplecze teoretyczne w zakresie informatyki/matematyki oraz udokumentowane doświadczenie w obsłudze aparatury EEG i NIRS polegające na rozwoju procedur eksperymentalnych, synchronizacji ich działania z aparaturą tACS/NIRS, analizie danych (przetwarzanie sygnały cyfrowego, analiza szeregów czasowych, statystyka), prezentacji i wizualizacji danych. Dobra znajomość bibliotek naukowych i programowania w narzędziach takich jak Matlab:Homer, Python: Psychpy, Numpy, Brain Vision Analyzer. Stypendysta powinien także znać aktualną literaturę dotyczącą kognitywistyki, psychologii, psychofizjologii, oraz analizy danych dotyczącą tACS i NIRS. Wymagane jest posiadanie co najmniej jednej publikacji w czasopiśmie międzynarodowym związanej z badaniami psychofizjologicznymi oraz dwu prezentacji konferencyjnych, a także odbycie minimum jednej wizyty badawczej na zagranicznym uniwersytecie.

Pismo przewodnie i wszelkie inne dokumenty poświadczające umiejętności i doświadczenie należy przesyłać na konto kierownika projektu dr. hab. Adama Chuderskiego (adam.chuderski@uj.edu.pl) w terminie do 8 maja 2018 r. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do dnia 10 maja 2018 r.