Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Adiunkt badawczy (staż podoktorski)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania:

1. posiadają co najmniej stopień doktora;
2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym.


Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:
1. orientacja teoretyczna w ontologii społecznej i/lub metafizyce prawa;
2. znajomość podstawowych problemów w trwającej debacie na temat intencjonalności grup;
3. publikacje o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie ontologii społecznej lub/i metafizyki prawa;
4. gotowość do pracy zespołowej


Ponadto kandydat/ka musi spełniać warunki określone w Regulaminie Narodowego Centrum Nauki dotyczącego osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie OPUS 21, czyli: (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf, m.in:
1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

Staż będzie się odbywał w związku z realizacją projektu „Instytucje jako podmioty przekonań”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 21, PSP K/PBO/000871 (stanowisko post-doc); kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Posłajko.

Opis zadań:

– prowadzenie samodzielnych badań w zakresie ontologii społecznej i lub teorii prawa, w zakresie określonym projektem badawczym;
– tworzenie samodzielnych artykułów naukowych w tym zakresie;
– współpraca z innymi członkami zespołu w tworzeniu ich tekstów;
– prezentowanie wyników badań na warsztatach i konferencjach;
– aktywne wspieranie innych członków zespołu w ich badaniach.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 7 września 2022, 23:00
Forma składania ofert: email na adres: ewa.chudoba@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony: 30 miesięcy. W sprawie szczegółowych informacji na temat projektu można kontaktować się z kierownikiem: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje: Szczegółowe wymagania działu kadr oraz opis procedury składania dokumentów znajdują się na stronie BIP UJ:
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/150515431