Pomiń baner

Praca doktorant-stypendysta

Termin: 15.01.2018 - 15.02.2018
Kontakt: katarzyna.kijania-placek@uj.edu.pl

 

Nazwa stanowiska: doktorant
 
Wymagania:
 
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: 
a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, 
b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, 
c) jest doktorantem. 
 
 Następujące kryteria będą  brane pod uwagę w trakcie procedury rekrutacyjnej:
 
- osiągnięcia badawcze (w tym posiadane publikacje);
- udział w projektach badawczych, szkoleniach, warsztatach, stażach, wyróżnienia oraz nagrody, doświadczenie naukowe;
 
Inne kryteria brane pod uwagę w trakcie rekrutacji:
- biegłość w zakresie filozofii języka weryfikowana na podstawie posiadanych publikacji i/lub wykształcenia;
- udział w projektach dotyczących semantyki naz własnych
- poziom znajomości języka angielskiego;
- znajomość innych języków obcych;
- inne ukończone kierunki studiów: preferowani będą  kandydaci posiadający dyplom zarówno z filozofii, jak i lingwistyki, logiki, filozofii prawa lub dyscyplin pokrewnych;
tytuł magistra filozofii będzie mile widziany, nie będzie jednak bezwzględnie wymagany od ew. kandydatów.
 
Waga poszczególnych kryteriów uwzględniała będzie Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf
 
 
Opis zadań:
Praca związana jest z realizacją projektu badawczego pn. "Polisemiczna teoria nazw własnych, kierowanego przez dr hab. Katarzynę Kijanię-Placek. Do zakresu zadań zwycięzcy konkursu na w/w stanowisko będzie należeć udział w realizacji zadań badawczych w ramach tematyki projektu. W szczególności wykonawca odpowiedzialny będzie za opracowywanie artykułów oraz przedstawianie wyników badań  w trakcie konferencji i seminariów, gromadzenie i opracowywanie materiałów w ramach projektu, pomoc w przygotowaniu seminariów i spotkań grup roboczych, udział w seminariach i spotkaniach grup roboczych, pisanie samodzielne lub wspólne artykułów. Projekt jest już w trakcie i od przyjętej osoby oczekiwane będzie zapoznanie się z materiałami opracowanymi dotąd w projekcie, w tym z czytanymi wspólnie lekturami.  
 
 
Typ konkursu NCN: OPUS – HS1
Termin składania ofert: 15 lutego 2018, 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 lutego 2018
Forma składania ofert: pocztą lub osobiście oraz mailowo
Warunki zatrudnienia:
W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1250 zł miesięcznie na okres 17 miesięcy. Preferowany termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2018r.
Dodatkowe informacje:
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. podanie  do kierownika projektu;
2. CV wraz z informacją o przebiegu pracy zawodowej i/lub działalności badawczej (udział w projektach badawczych);
3. wykaz publikacji i referatów na konferencjach;
4. zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, lub byciu studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich; nie dotyczy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, o ile możliwe jest weryfikowanie statusu studenta lub doktoranta za pomocą systemu USOS
5. inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, jakie brane są pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz.883.)"
Aplikacje należy przesyłać na adresy: pocztą lub osobiście do sekretariatu Instytutu Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków; dodatkowo konieczne jest przesłanie zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres katarzyna.kijania-placek@uj.edu.pl
Data opublikowania: 12.07.2016
Osoba publikująca: Katarzyna Kijania-Placek