Przejdź do głównej treści
Pomiń baner
20190603

Konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii

Data: 03.06.2019

W związku z realizacją projektu "Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions, BIOUNCERTAINTY" finansowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council — ERC), rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Interdyscyplinarnym Centrum Etyki UJ na Wydziale Filozoficznym w zakresie filozofii.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub uzyskają go do dnia rozstrzygnięcia konkursu,
  • wysoka ocena pracy doktorskiej lub habilitacyjnej,
  • odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
  • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
  • pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej,
  • zainteresowanie tematyką projektu (etyka, bioetyka, filozofia nauki, psychologia moralności itp.) i gotowość merytorycznego zaangażowania się w realizację projektu BIOUNCERTAINTY (nr. 805498),
  • co najmniej jedna publikacja (zaakceptowana do druku lub opublikowana) w międzynarodowym czasopiśmie naukowym w dyscyplinie kandydata,
  • zdolności organizacyjne, samodzielność badawcza, odpowiedzialność, punktualność,
  • znajomość języka angielskiego (znajomość polskiego nie jest wymagana).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej znajdują się w załączniku.

Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Termin składania dokumentów: 30.06.2019
Data wytworzenia: 29.05.2019