Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia - II stopień - plan studiów od roku akademickiego 2012/2013 do 2017/2018

ROK STUDIÓW 1
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj_zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
2 Ontologia II Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Epistemologia II Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Lektorat języka nowożytnego (poziom B2+) Lektorat O Zaliczenie 60 10
1 lub 2 Translatorium II Ćwiczenia O Zaliczenie 30 3
1 i 2 Kursy filozoficzne z oferty Instytutu Filozofii UJ Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) 450 35

Łączna liczba godzin: ok. 660
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

ROK STUDIÓW 2
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 i 2 Seminarium magisterskie (prowadzone przez promotora lub wskazane przez promotora, jako zgodne tematem pracy magisterskiej i zainteresowaniami studenta) Seminarium O Egzamin 60 6
1 i 2 Kursy filozoficzne z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz pozainstytutowe Różne rodzaje (wykład monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium, konwersatorium) F Różne formy (egzamin ustny, egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja rezultatów projektu) ok. 340 34
2 Złożenie pracy dyplomowej i pozytywna jej ocena   O     20
2 Egzamin dyplomowy   O     O

Łączna liczba godzin: ok. 400
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej dwóch seminariach, z których jedno, na ostatnim roku studiów, standardowo spełnia rolę seminarium dyplomowego. Jest to seminarium, które prowadzi promotor lub jest ono wskazane przez promotora jako zgodne z zainteresowaniami studenta. W ramach seminarium student przygotowuje pracę magisterską.

Jeśli w danym roku akademickim w ofercie Instytutu Filozofii brakuje seminarium o tematyce związanej z pracą magisterską, promotor może wskazać inny kurs (np. wykład) jako odpowiednik seminarium magisterskiego. Nie zmienia to jednak wymogu zaliczenia co najmniej dwóch seminariów w toku studiów.

W łącznej punktacji za kursy filozoficzne studenci muszą zaliczyć co najmniej dwa kursy z historii filozofii i zaliczyć co najmniej po jednym kursie z logiki, etyki, estetyki i filozofii (społecznej) politycznej oraz jeden kurs w języku obcym (30 godzin za 6 punktów ECTS). Od roku akademickiego 2015/2016. aby ukończyć tok studiów studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godz. lub jeden 60- godzinny.

Studenci mają prawo wybierać również kursy pozainstytutowe.

Kursy wymienione w Katalogu kursów i oznaczone symbolem PO to kursy poszerzające, niezależnie od tego, czy odbywają się w Instytucie Filozofii czy poza nim.

Moduły kształcenia Nieobligatoryjne/Fakultatywne (swobodnego wyboru) z zakresu filozofii ogłaszane są co roku w Katalogu Kursów Filozoficznych.

Studenci Filozofii jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym, a także – za zgodą Kierownika Studiów – na innych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

W związku z uchwałą Rady Naukowej Instytutu Filozofii z dn. 09.04.2015, przyjętą na posiedzeniu Rady Wydziału Filozoficznego UJ w dn. 16.04.2015 r. w ramach studiów drugiego stopnia, przyznaje się studentom 20 punktów ECTS za napisanie i obronę pracy magisterskiej. Zmiana ta obowiązuje roczniki od 2014/2015.

 

Program studiów w formacie PDF

Obrona pracy magisterskiej

Komisja

Standardowo w skład Komisji wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach komisja może zostać poszerzona.

Przebieg

(1) Fakultatywnie: przedstawienie przez kandydata założeń, metody i wyników pracy magisterskiej. Mile widziane są materiały multimedialne. Kryteria oceny: umiejętność spójnego komunikowania tez naukowych i dostosowania się do ram czasowych (5-10 minut).
(2) Zadawanie pytań przez recenzenta i promotora. Możliwe są uzupełniające pytania przewodniczącego i ewentualnych dalszych członków komisji. Kryterium oceny: wiedza o problemach poruszanych w pracy i ich dalszym kontekście; świadomość problemów metodologicznych; umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. 
(3) Tajne obrady komisji.
(4) Przekazanie wyniku obrony oraz końcowego wyniku studiów.

Wyróżnienia

(1) Zgodnie z § 38 Regulaminu Studiów UJ "dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
a) ukończyli studia w terminie, o którym mowa w § 18, zgodnie z programem studiów;
b) złożyli egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą;
c) uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą;
d) uzyskali średnią ważoną ocen z całego toku studiów co najmniej 4,5".
(2) Niezależnie od punktu (1) komisja może zaproponować wyróżnienie w postaci rekomendacji pracy do publikacji lub/i opublikowania na podstronie IF UJ materiałów multimedialnych wykorzystanych na obronie.

(Podstawa: Uchwała Rady Naukowej IF UJ z 07.12.2017)

Pobierz PDF