Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

REGULAMIN BIBLIOTEKI INSTYTUTU FILOZOFII

WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO UJ

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

Biblioteka Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ, zwana dalej „Biblioteką IF”, udostępnia swoje zbiory nieodpłatnie:

 

·   poprzez wypożyczanie na zewnątrz – osobom uprawnionym wskazanym w niniejszym Regulaminie

·   na miejscu w czytelni – wszystkim osobom zainteresowanym

 

§ 2

Książki zamówione (elektronicznie lub osobiście na miejscu) nieodebrane w ciągu 3 dni roboczych wracają do magazynu.

 

                                                                       § 3

1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za udostępnione materiały biblioteczne

(zgubienie oraz wszelkie ich uszkodzenia niezgłoszone przy udostępnieniu, a stwierdzone przy zwrocie:

podkreślenia, zaplamienia, uszkodzenia mechaniczne, brak stron lub załączników itp.).

 

2. W razie zgubienia lub uszkodzenia pozycji bibliotecznej czytelnik jest  zobowiązany :

 

·   dostarczyć egzemplarz tego samego wydania dzieła, a jeśli to niemożliwe - przekazać do biblioteki inne

dzieło wskazane przez bibliotekarza

 

                                                  lub

·   dokonać opłaty za niezwróconą książkę w wysokości trzykrotnej wartości antykwarycznej dzieła wyliczonej przez bibliotekarza

 

a to nie później niż w terminie ustalonym do zwrotu dzieła.

§ 4

Biblioteka IF zastrzega sobie możliwość dochodzenia swoich praw do zwrotu książek i zapłaty należności na drodze sądowej.

 

§ 5

 

Osoby, które utraciły status pracownika UJ, doktoranta UJ lub studenta UJ są zobowiązane do  niezwłocznego uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki IF (studenci UJ – przed otrzymaniem dyplomu).

 

§ 6

Czytelnik korzystający ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umów licencyjnych oraz praw autorskich.

§ 7

Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu będą pozbawione, natychmiast wykonalną decyzją bibliotekarza, prawa przebywania na terenie Biblioteki IF i korzystania z jej zbiorów.

 

§ 8

Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów określonych w Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. oraz Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. i w celu dochodzenia należności Bibliotece IF.

 

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę IF odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

§ 10

Uwagi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki IF UJ można składać w formie pisemnej u Kierownika Biblioteki IF UJ lub Dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ.

 

§ 11

Ewentualne spory interpretacyjne dotyczące niniejszego Regulaminu rozstrzyga Kierownik Biblioteki IF UJ w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ.

 

 

II.  Wypożyczalnia

 

§ 12

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki IF przez wypożyczenie na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 13, mają:

 

·   pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ: 20 książek na 3 miesiące

· doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, program doktorski: filozofia oraz interdysciplinarny i międzydziedzinowy - 20 książek na 3 miesiące

· doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, program doktorski: archeologia, historia, językoznawstwo,  nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce - 6 książek na 3 miesiące

·   pracownicy i doktoranci Wydziału Filozoficznego UJ: 6 książek na 3 miesiące

·   studenci Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ i MISH:  6 książek na 1 miesiąc

·   pracownicy bibliotek szkół wyższych w Krakowie: 6 książek na 3 miesiące

·   inne osoby – wyłącznie za zgodą Dyrektora Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ: 6 książek na 3 miesiące

 

2. Książki zakupione w ramach grantu lub z innych źródeł dofinansowania mogą być wypożyczane na

zewnątrz osobom przypisanym do konkretnego projektu badawczego w Instytucie Filozofii Wydziału

Filozoficznego UJ w nieograniczonej ilości na okres 1 roku, z możliwością prolongaty do czasu

zakończenia projektu badawczego i wówczas wszystkie wypożyczone pozycje muszą zostać zwrócone do

biblioteki.

 

§ 13

1. Wypożyczanie na zewnątrz jest możliwe po uprzedniej rejestracji w Bibliotece IF. Rejestracja odbywa się na:

 

·  w przypadku pracowników - na podstawie bazy pracowników UJ

· w przypadku doktorantów - na podstawie wpisu na bieżący rok akademicki w systemie USOS i legitymacji doktoranckiej

·  w przypadku studentów - na podstawie wpisu na bieżący rok akademicki w systemie USOS i legitymacji studenckiej

 

2. Dla doktorantów i studentów kartą biblioteczna jest legitymacja.

 

3. W każdym nowym roku akademickim wymagany jest wpis do biblioteki. Formalności związane z zapisem i coroczną aktualizacją karty bibliotecznej należy dopełniać osobiście.  Wszelkie zmiany danych osobowych i kontaktowych należy zgłaszać w wypożyczalni

 

§ 14

1. Czytelnik wypożycza książki osobiście, wyłącznie po okazaniu ważnej karty bibliotecznej i podpisaniu

rewersu, zawierającego nastepujące informacje: imię i nazwisko, nr czytelnika, autor tytuł, sygnatura, data

wypożyczenia, data zwrotu, podpis czytelnika.

 

2. Biblioteka IF ma prawo zażądać wcześniejszego zwrotu przed upływem regulaminowego terminu lub w

chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.

 

3. Istnieje możliwość prolongaty (10 razy) wypożyczonych książek pod warunkiem, że nie zostały

zarezerwowane przez innego czytelnika:

 

·   samodzielnie na swoim koncie bibliotecznym jeśli termin zwrotu książki nie został przekroczony

lub

·   po przyniesieniu wypożyczonych książek do wypożyczalni

 

 

4. Za przetrzymanie książek pobierana jest opłata w wysokości 0,20 zł od jednego woluminu za

każdy dzień zwłoki. Przetrzymanie książek powoduje  automatyczne zablokowanie  konta

czytelnika (tj. brak możliwości dokonywania zamówień, rezerwacji i wypożyczeń). Wszystkie opłaty

za przetrzymanie książek są rejestrowane przy użyciu kasy fiskalnej i nie ma możliwości ich

zmniejszenia ani umorzenia.

 

§ 15

1. W ramach wypożyczania międzybibliotecznego Biblioteka IF udostępnia bezpłatnie swoje zbiory wyłącznie dla bibliotek naukowych szkół wyższych w Polsce. Zbiory udostępniane są na okres 1 miesiąca w ramach wypożyczania międzybibliotecznego Koszt odesłania książek ponosi zamawiający.

 

2. Zamówienia z innych bibliotek naukowych krajowych Biblioteka IF realizuje tylko dla pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii  Wydziału Filozoficznego UJ.

 

§ 16

Nie wypożycza się na zewnątrz::

 

·   słowników, encyklopedii, czasopism, książek szczególnie wartościowych oraz trudno osiągalnych,

·   wszystkich książek drukowanych do roku 1945,

·   materiałów zastrzeżonych do korzystania tylko na miejscu oraz znajdujących się w księgozbiorach

podręcznych,

·   dzieł uszkodzonych, wymagających konserwacji (ze skrótem n.p.s.)

 

 

III.    Czytelnia

 

§ 17

1. Osoby korzystające z materiałów bibliotecznych w czytelni lub udostępnionych do ksero

wypełniają rewers biblioteczny, zawierający nastepujące dane: imię i nazwisko, PESEL, adres, spis

wypożyczonychmateriałów według sygnatur, data, podpis czytelnika. Należy okazać bibliotekarzowi

dokument tożsamości do zweryfikowania danych wpisanych przez czytelnika na rewersie. Rewers

zostaje zwrócony czytelnikowi po oddaniu materiałów bibliotecznych. 

 

2. Książki i czasopisma, które znajdują się aktualnie w czytelni udostępniane są od razu.

 

3. Na książki znajdujące się w magazynie należy złożyć zamówienie w wypożyczalni.

 

4. Książki i czasopisma znajdujące się w czytelni nie wypożycza się poza czytelnię ani do kserowania.

 

5. Dopuszcza się jednoczesne korzystanie w czytelni z maksymalnie 6 pozycji bibliotecznych.

 

 

§ 18

Fotografowanie materiałów bibliotecznych jest możliwe wyłącznie na miejscu oraz za zgodą dyżurującego bibliotekarza, z zachowaniem obowiązujących przepisów w zakresie prawa autorskiego.

 

§ 19

1. W czytelni obowiązuje całkowity zakaz spożywania jakichkolwiek posiłków.

 

2. Przed wejściem do czytelni należy wyciszyć telefony komórkowe. W czytelni obowiązuje cisza.