Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etyka - studia drugiego stopnia

Informacje ogólne

Interdyscyplinarne studia etyczne II stopnia to nowy kierunek, który rusza w październiku 2020 roku. Program zajęć obowiązkowych wzbogacony został o cztery interdyscyplinarne moduły tj. Antropologię kulturową, Prawo a etyka, Antropologię medyczną w badaniach historyczno-archeologicznych oraz Biotechnologię podczas których studenci, wspólnie ze studentami takich kierunków jak prawo, historia czy biotechnologia będą pracować nad modelami etyki zawodowej i łączyć je ze zdobytą wiedzą ogólnoetyczną.

Szeroki wybór kursów fakultatywnych, indywidualnych tutoriali i możliwość proponowania nowych kursów pozwolą dostosować tok studiów do indywidualnych zainteresowań studentów. Ponadto w ramach projektów studenckich, organizacyjnie i finansowo wspieranych przez Instytut Filozofii, będą mogli realizować pierwsze prace i projekty naukowe.
W związku z rozwojem technologicznym rynek pracy wymusił pojawienie się nowego typu specjalistów tj. osób zajmujących się jego etycznymi aspektami jak np. dopuszczalnością stosowania technologii do diagnozowania i leczenia chorób, traktowania ludzkich szczątków w trakcie badań naukowych czy konfliktów międzykulturowych. Program studiów przygotowany został w taki sposób, by absolwenci innych kierunków, w tym osoby prowadzące już aktywne życie zawodowe, mogli nabyć dodatkowo kompetencje ogólnoetyczne oraz kompetencje w zakresie analizy etycznej w obszarze swojej podstawowej dziedziny naukowej.

Czytaj więcej - Moduły

Cztery moduły zaplanowano według zasady „od ujęć humanistycznych, typowych dla etyki i filozofii, do ujęć praktycznych, związanych z pracą nad żywym i nieżywym ludzkim ciałem", stąd moduły ułożono w kolejności Antropologia kulturowa, Prawo a etyka, Antropologia medyczna w badanich historyczno-archeologicznych, Biotechnologia.

Moduł Antropologia kulturowa koresponduje z badaniami Zakładu Etyki w zakresie etyki i antropologii filozoficznej. Badacze z Wydziału Polonistyki proponują natomiast połączenie perspektywy teoretycznej z wymiarem praktycznym (pielęgnowanie pamięci jako praktyka społeczna prowadzona w konkretnym kontekście instytucjonalnym).

Moduł Prawo a etyka wprowadza do tematyki bioetycznej w ujęciu prawnym. Badania dr hab. Marty Soniewickiej pozwalają na rozszerzenie perspektywy o konkretne regulacje prawne wraz z ich tłem prawno-teoretycznym.

Moduł Antropologia medyczna w badanich historyczno-archeologicznych dotyczy etyki badań archeologicznych, w szczególności problematyki szczątków ludzkich.

Moduł Biotechnologia opiera się na metodologii badań genetycznych i zapoznaje studentów z etycznym wymiarem aktualnych możliwości technologicznych w diagnostyce i terapii chorób. Wiąże się to z pracami prowadzonymi w Zakładzie Badań nad Etyką Zawodową.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Studia magisterskie trwają dwa lata i kończą się obroną pracy magisterskiej. Łącznie należy zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS za kursy obowiązkowe i fakultatywne. Poniżej znajduje się szczegółowy Plan studiów wraz z opisem poszczególnych semestrów.

Czytaj więcej - Plan studiów

Pierwszy semestr służy wprowadzeniu do obszaru badań etycznych. Należy zaliczyć po jednym kursie z serii I - III (ze względów organizacyjnych możliwe jest przesunięcie niektórych zajęć do semestru drugiego) oraz kurs 'Historia filozofii'. W ciągu pierwszego roku - zatem w pierwszym lub drugim semestrze - należy ponadto zaliczyć tutorial (2 ECTS) oraz kursy fakultatywne z serii I-IV (łącznie 12 ECTS), w tym obowiązkowo przynajmniej jeden przedmiot z Serii I, Serii II oraz Serii III.

W drugim semestrze należy zaliczyć dwa pierwsze moduły interdyscyplinarne (każdy po 12 ECTS; ze względów organizacyjnych możliwe jest przesunięcie niektórych zajęć do semestru I) oraz kurs "Ochrona własności intelektualnej" (1 ECTS). W ciągu pierwszego roku - zatem w pierwszym lub drugim semestrze - należy ponadto zaliczyć tutorial (2 ECTS) oraz kursy fakultatywne z serii I-IV (łącznie 12 ECTS) , w tym obowiązkowo przynajmniej jeden przedmiot z Serii I, Serii II oraz Serii III.

W trzecim semestrze należy zaliczyć dwa ostatnie moduły interdyscyplinarne (każdy po 12 ECTS; ze względów organizacyjnych możliwe jest przesunięcie niektórych zajęć do semestru IV). Tutorial (3 ECTS) i kursy fakultatywne z serii I-IV (łącznie 6 ECTS) przewidziane na II rok mogą zostać zaliczone w 3 lub 4 semestrze.

W czwartym semestrze należy ukończyć lektorat języka nowożytnego na poziomie B2+ (2 ECTS) i seminarium magisterskie, które kończy się złożeniem i obroną pracy magisterskiej (łącznie 26 ECTS). Tutorial (2 ECTS) i kursy fakultatywne z serii I-IV (łącznie 6 ECTS) przewidziane na II rok mogą zostać zaliczone w 3 lub 4 semestrze.

Kursy obowiązkowe

lp

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

rodzaj modułu [O/F]

liczba godzin

punkty ECTS

dyscyplina

koordynator

1

1

Historia filozofii

konwersatorium

O

30

3

filozofia

Jan Kiełbasa

2

1

Szkolenie BHK
(obowiązkowe dla studentów, którzy nie zaliczyli szkolenia BHK na UJ w ciągu ostatnich 5 lat)

ćwiczenia

O

4

0

 

Steffen Huber

3

2

Ochrona własności intelektualnej

wykład

O

15

1

nauki prawne

Joanna Marcinkowska

4

1/2

East of the Camp. Holocaust Topographies of Poland

wykład

O

30

3

literaturoznawstwo

Roma Sendyka

5

1/2

Teoria kultury

wykład

O

30

3

literaturoznawstwo

Tomasz Majewski

6

1/2

Antropologia kulturowa I

seminarium

O

30

3

literaturoznawstwo

Marek Drwięga

7

1/2

Antropologia kulturowa II

seminarium

O

30

3

filozofia

Marek Drwięga

8

1/2

Etyka i bioetyka prawnicza

wykład

O

45

5

nauki prawne

Marta Soniewicka

9

1/2

Etyczne aspekty prawa

wykład

O

15

1

filozofia

Adriana Warmbier

10

1/2

Seminarium Prawno-Etyczne I

seminarium

O

45

4

filozofia

Marek Drwięga

11

1/2

Seminarium Prawno-Etyczne II

seminarium

O

15

2

nauki prawne

Marta Soniewicka

12

3/4

Antropologia ciała

wykład

O

30

3

historia

Zbigniew Libera

13

3/4

Archeologia śmierci

wykład

O

30

3

historia

Judyta Rodzińska-Nowak

14

3/4

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych I

seminarium

O

30

3

historia

Judyta Rodzińska-Nowak

15

3/4

Antropologia medyczna w badaniach historycznych i archeologicznych II

seminarium

O

30

3

filozofia

Olga Dryla

16

3/4

Informacja genetyczna: geneza i współczesne metody jej badania

wykład

O

30

3

nauki biologiczne

Przemysław Płonka

17

3/4

Etyczne problemy genetyki klinicznej

wykład

O

30

3

filozofia

Olga  Dryla

18

3/4

Seminarium Interdyscyplinarne z Biofizyki

seminarium

O

30

3

nauki biologiczne

Przemysław Płonka

19

3/4

Bioetyka - zagadnienia szczegółowe

seminarium

O

30

3

filozofia

Olga  Dryla

20

3/4

Lektorat języka nowożytnego

konwersatorium

O

120

2

językoznawstwo

(JCJ)

21

4

Seminarium  magisterskie  
(w  formie  uzgodnionej  z  promotorem  pracy  magisterskiej),  kończące  się  złożeniem  pracy magisterskiej

konwersatorium

O

60

26

filozofia

Steffen Huber

 
Kursy fakultatywne

lp

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

rodzaj modułu [O/F]

liczba godzin

punkty ECTS

dyscyplina

koordynator

22

1/2

Seria I: Systematyczne wprowadzenie do etyki

wykład

F

60

6

filozofia

Włodzimierz Galewicz

23

1/2

Seria I: Wprowadzenie do etyki

wykład

F

60

6

filozofia

Marek Drwięga

24

1/2

Seria II: Metaetyka

wykład

F

60

6

filozofia

W.Galewicz/ P. Nowak

25

1/2

Seria II: Antropologia filozoficzna

wykład

F

60

6

filozofia

Adriana Warmbier

26

1/2

Seria III: Bioetyka

wykład

F

60

6

filozofia

Olga Dryla

27

1/2

Seria III: Współczesna etyka filozoficzna

wykład

F

60

6

filozofia

Marek Drwięga

28

1/2/3/4

Seria IV: Wybrane zagadnienia z historii etyki

konwersatorium

F

60

6

filozofia

Marek Drwięga

29

1/2/3/4

Seria IV: Modern philosophy

wykład

F

30

5

filozofia

Piotr Mróz

30

1/2/3/4

Seria IV: Antygona i Sokrates: etyka w greckiej poezji i filozofii

konwersatorium

F

60

6

filozofia

Michał Bizoń

31

1/2/3/4

Seria IV: Zło - wyzwanie dla filozofii

konwersatorium

F

45

4

filozofia

Marek Drwięga

32

1/2/3/4

Seria IV: Argumenty bioetyki

wykład

F

60

6

filozofia

Włodzimierz Galewicz

33

1/2/3/4

Seria IV: Etyka a czas

wykład

F

60

6

filozofia

Radosław Strzelecki

34

1/2/3/4

Seria IV: Wątki etyczne w literaturze pięknej

konwersatorium

F

60

6

filozofia

Piotr Mróz

35

1/2/3/4

Seria IV: Etyka, śmierć i umieranie

wykład

F

60

6

filozofia

Piotr Nowak

36

1/2/3/4

Seria IV: Etyka mediów

konwersatorium

F

30

3

filozofia

Michał Ostrowicki

37

1/2/3/4

Seria IV: Teoria przyjaźni u Arystotelesa

wykład

F

60

6

filozofia

Maciej Smolak

38

1/2/3/4

Seria IV: Filozofia religii I. Kanta - wybrane zagadnienia

konwersatorium

F

45

4

filozofia

Anna Tomaszewska

39

1/2/3/4

Seria IV: Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość

wykład

F

60

6

filozofia

Adriana Warmbier

40

1/2/3/4

Seria IV: Etyka wojny

wykład

F

30

3

filozofia

Tomasz Żuradzki

41

1/2/3/4

Seria IV: Filozofia religii - wybrane aspekty

wykład

F

60

6

filozofia

Leszek Augustyn

42

1/2/3/4

Seria IV: Seminarium z etyki współczesnej

wykład

F

60

6

filozofia

Włodzimierz Galewicz

43

1/2/3/4

Seria IV: Etyka badań naukowych

wykład

F

30

3

filozofia

Włodzimierz Galewicz

44

1/2/3/4

Seria IV: Kurs obcojęzyczny z oferty IF lub innej jednostki

 

F

30

3

filozofia

 

45

1/2

Tutorial I/1

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Włodzimierz Galewicz

46

1/2

Tutorial I/2

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Olga Dryla

47

1/2

Tutorial I/3

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Piotr Nowak

48

1/2

Tutorial I/4

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Tomasz Żuradzki

49

1/2

Tutorial I/5

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Marek Drwięga

50

1/2

Tutorial I/6

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Adriana Warmbier

51

1/2

Tutorial I/7

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Radosław Strzelecki

52

1/2

Tutorial I/8

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Maciej Smolak

53

1/2

Tutorial I/9

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Joanna Hańderek

54

3/4

Tutorial II/10

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Włodzimierz Galewicz

55

3/4

Tutorial II/11

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Olga Dryla

56

3/4

Tutorial II/12

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Piotr Nowak

57

3/4

Tutorial II/13

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Tomasz Żuradzki

58

3/4

Tutorial II/14

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Marek Drwięga

59

3/4

Tutorial II/15

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Adriana Warmbier

60

3/4

Tutorial II/16

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Radosław Strzelecki

61

3/4

Tutorial II/17

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Maciej Smolak

62

3/4

Tutorial II/18

konwersatorium

F

20

2

filozofia

Joanna Hańderek

 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbywa się za pośrednictwem strony irk.uj.edu.pl/pl/ i rozpocznie się wiosną bieżącego roku.

 

Profil absolwenta

Specjalista ds. etycznych posiada dwie główne kompetencje. Po pierwsze, zna etykę jako dyscyplinę naukową wraz z jej podstawami teoretycznymi i dzięki temu potrafi analizować problemy etyczne we właściwym kontekście metodologicznym. Po drugie, w sposób integralny łączy praktykę różnych dyscyplin, których sam nie zna na poziomie naukowym, ale rozumie na tyle, by móc współdziałać z ich przedstawicielami przy rozwiązywaniu problemów etycznych. Jest to specyficzny zespół kompetencji, których nie rozwiną ani studia etyczne w kluczu teoretycznym, ani studia poszczególnych dyscyplin, których problemy etyczne będą później wymagać rozwiązania. Potrzebne są więc studia etyczne o formule integralnej, które przekazują specyficzną wiedzę etyczną i jednocześnie konfrontują przyszłego specjalistę ds. etycznych z konkretnymi problemami wybranych dyscyplin.  
Absolwent wykorzystując interdyscyplinarny potencjał etyki umie rozpoznawać problemy etyczne w różnych dyscyplinach nauki. Dostrzega i rozumie etyczne aspekty poszczególnych dziedzin życia społecznego.
Ukończenie studiów umożliwi absolwentowi aplikowanie do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ.

Związek prowadzonych badań naukowych w Instytucie Filozofii UJ z dydaktyką

Program studiów przewiduje prezentowanie wyników autorskich badań naukowych przez wykładowców Instytutu Filozofii UJ podczas zajęć dydaktycznych. Studenci będą uczestniczyć w interdyscyplinarnych kursach badawczych i warsztatowych.

Czytaj więcej - Badania

Poniżej znajduje się lista projektów badawczych i publikacji Pracowników Instytutu Filozofii UJ, oraz lista autorskich kursów badawczych i warsztatowych oferowanych w ramach Interdyscyplinarnych Studiów Etycznych II stopnia.

A. Projekty badawcze:

M. Drwięga
- Józef Tischner- polska filozofia wolności a myśl europejska – 2017-2020, NPRH.

W. Galewicz
- Podstawy etyki profesjonalnej, 2006 - 2010, FNP (Mistrz);
- Problemy i kazusy z etyki medycznej, 2008, NCBR;
- Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej, 2010, MSZ;
- Badania w naukach biomedycznych - spory o moralny status ich przedmiotów, 2011 – 2013, MNiSW;
- Filozofia moralna Tomasza z Akwinu - jej znaczenie dla polskiej kultury, 2012 - 2017, NPRH;
- Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, 2013 -2019, NCN (Maestro 4).

A.    Warmbier
- Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej, 2013-2016, NCN (Sonata 4).

T. Żuradzki
- Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY), 2019 - 2024, ERC (Starting Grant);
- Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności, 2016 - 2020, NCN (Opus 9);
- Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej, 2016 - 2019, NPRH;
- Między zasadą ostrożności a rachunkiem społecznych zysków i strat: etyczne aspekty oceny ryzyka i niepewności w regulacjach normatywnych dotyczących badań naukowych i ich zastosowań, 2012 -2014, MNiSW (Iuventus Plus).

B.    Publikacje:

Drwięga M., Solidarność wstrząśniętych i solidarność z kimś i dla kogoś. Kilka uwag o roli etyki w poglądach Jana Patočki i JózefaTischnera, w: Kwartalnik Filozoficzny Tom XLVI, nr. 1 2018, s. 55-72.
Drwięga M. (red.), Strzelecki R. (red.), Filozofia wobec zła. Od spekulacji do transgresji, WUJ, Kraków 2018.
Drwięga M. (red.), Strzelecki R. (red.), Wolność jako odpowiedzialność, WUJ, Kraków 2016.
Drwięga M., Who is other. Ricoeur-Levinas Controversies, w: Forum Philosophicum. International Journal for Philosophy, vol. 22 2017 s. 75-90.
Drwięga M., Fenomenologia i twarz innego. Kontrowersje wokół Levinasa [in] Logos i ethos – 2019 -1 (49), s. 65–87.
Drwięga M., L`inconscient freudien – expérience limite pour la phénoménogie. Venant de Paul Ricoeur in Orbis Idearum, European Journal of the History of Ideas nr. 7- (2) 2019, ss. 135-146.
Dryla O., Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny, WUJ, Kraków 2018.
Galewicz W., Status ludzkiego zarodka a etyka badań biomedycznych, WUJ, Kraków 2013.
Galewicz W., Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej, WUJ, Kraków 2018.
Galewicz W., Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2019.
Galewicz W. (red.), Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010.
Galewicz W. (red.), Antologia bioetyki, t. 1 – 6, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2009 - 2019.
Nowak P., Etyka, śmierć i transplantacje, Kraków, WUJ 2018.
Strzelecki R., Etyka a czas, "Kultura i Rozwój", nr 4 (5)/2017, s. 95-102.
Strzelecki R., Czas etyki a czas jako chrono-logia, "Kwartalnik Filozoficzny", 2016 t. 44 nr 2, s. 29-44.
Warmbier A., Tożsamość, narracja i hermeneutyka siebie. Paula Ricoeura filozofia człowieka, Seria Horyzonty Nowoczesności t. 124, Universitas, Kraków.
The Idea of Excellence and Human Enhancement. Reconsidering the Debate on Transhumanism in Light of Warmbier A. (red), Moral Philosophy and Science, Peter Lang GmB, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2018.  

Warmbier A. (red), The Idea of Excellence and Human Enhancement. Reconsiering the Debate on Transhumanism in Light of Moral Philosophy and Science, Peter Lang GmB, Berlin, Bern, Bruxelles, New York 2018.
Warmbier A., Pamięć zraniona – renarratywizacja i problem tożsamości osobowej, „Ethos” 31 (2018), nr 4(124), s. 111-125.
Warmbier A., Moral Virtue and the Principles of Practical Reason, w: The Ethics of Reproductive Genetics - Between Utility, Principles, and Virtues, ed. M. Soniewicka,  Springer, Berlin, Heidelberg 2008, s. 81–91.
Warmbier A., Autonomia podmiotu działania moralnego. Granice naturalizacji kategorii antropologicznych, w: Naturalizm prawniczy. Granice, red. J. Stelmach, B. Brożek, Ł. Kurek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 66–78.
Żuradzki T., The saving/creating distinction and the axiology of the cost–benefit approach to neonatal medicine, „The American Journal of Bioethics”, 17(8) 2017, s. 29-31.
Żuradzki T., (2018), The normative significance of identifiability, “Ethics and Information Technology”, 21 (4) 2018, s. 295–305.
Żuradzki T., Withdrawal aversion as a useful heuristic for critical care decisions, „The American Journal of Bioethics”, 19(3) 2019, s. 36-38.

C.    Kursy

Kursy ujęte w planie studiów, których przygotowanie i opracowanie koncepcyjne możliwe było dzięki zrealizowanym i realizowanym w jednostce projektom badawczym to:

Systematyczne wprowadzenie do etyki
Metaetyka
Bioetyka
Argumenty bioetyki
Współczesna etyka filozoficzna
Etyka, śmierć i umieranie
Etyka wojny
Zło – wyzwanie dla filozofii
Antropologia filozoficzna
Filozofia podmiotowości: samowiedza i tożsamość
Seminarium z etyki współczesnej
Etyka badań naukowych

Prezentowane osiągnięcia pracowników Instytutu Filozofii, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych badań naukowych oraz ich zgodność z profilem prezentowanych studiów gwarantują też wysoki poziom tutoriali.