Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adiunkt badawczy (staż podoktorski)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania:

1. posiadają co najmniej stopień doktora;
2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym.


Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:
1. orientacja teoretyczna w ontologii społecznej i/lub metafizyce prawa;
2. znajomość podstawowych problemów w trwającej debacie na temat intencjonalności grup;
3. publikacje o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie ontologii społecznej lub/i metafizyki prawa;
4. gotowość do pracy zespołowej


Ponadto kandydat/ka musi spełniać warunki określone w Regulaminie Narodowego Centrum Nauki dotyczącego osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie OPUS 21, czyli: (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf, m.in:
1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

Staż będzie się odbywał w związku z realizacją projektu „Instytucje jako podmioty przekonań”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 21, PSP K/PBO/000871 (stanowisko post-doc); kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Posłajko.

Opis zadań:

– prowadzenie samodzielnych badań w zakresie ontologii społecznej i lub teorii prawa, w zakresie określonym projektem badawczym;
– tworzenie samodzielnych artykułów naukowych w tym zakresie;
– współpraca z innymi członkami zespołu w tworzeniu ich tekstów;
– prezentowanie wyników badań na warsztatach i konferencjach;
– aktywne wspieranie innych członków zespołu w ich badaniach.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 7 września 2022, 23:00
Forma składania ofert: email na adres: ewa.chudoba@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony: 30 miesięcy. W sprawie szczegółowych informacji na temat projektu można kontaktować się z kierownikiem: krzysztof.poslajko@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje: Szczegółowe wymagania działu kadr oraz opis procedury składania dokumentów znajdują się na stronie BIP UJ:
https://praca.bip.uj.edu.pl/stanowiska-badawcze/-/journal_content/56_INSTANCE_WcArtJCmixxL/145868730/150515431