Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Konkurs na stypendium dla studenta w ramach grantu NCN OPUS-23

Równoważność w logikach podstrukturalnych

Konkurs na stypendium dla studenta
Miejsce realizacji: Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny
termin składania ofert: do dnia 30 czerwca 2023, 23:59

Forma składania ofert: przez pocztę elektroniczną, na adres:
tomasz.s.kowalski@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 2500 PLN / miesiąc przez okres 12 miesięcy od dnia 1 września 2023 z możliwością przedłużenia na następne 12 miesięcy.

Wymagania:
- stopień magistra lub licencjata z filozofii, matematyki lub informatyki;
- znajomość logiki formalnej, mile widziana znajomość logiki algebraicznej,
- znajomość podstaw algebry uniwersalnej (podprosta reprezentacja, rozmaitości, algebry wolne, kraty) lub algebry klasycznej (grupy, ciała, pierścienie).
- znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:
Stypendysta będzie prowadzić badania w ramach projektu NCN OPUS-23-HS1 “Równoważność w logikach podstrukturalnych”, kierowanego przez dr. hab. Tomasza Kowalskiego, prof. UJ. Badania prowadzone będą głównie metodami algebry uniwersalnej, a badane algebry będą pewnymi szczególnymi magmami (algebrami z jedną operacją binarną) i/lub ich rozszerzeniami.

Oczekuje się, że stypendysta będzie zdolny włączyć się w badania. Kandydat, który doczytał do tego miejsca bez zaglądania do wikipedii prawie na pewno będzie zdolny to uczynić.
Ponadto stypendysta będzie uczestniczyć w regularnych spotkaniach badawczych, oraz w seminariach Pracowni Logiki.

Typ konkursu NCN: OPUS-23-HS1. Dodatkowe informacje:
Warunki konkursu określają regulaminy:
https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2022/uchwala124_2022-zal1.pdf

Zainteresowanych kandydatów proszę o przesłanie: (1) zgłoszenia udziału w konkursie wraz z krótką informacją o spełnianiu warunków konkursu, (2) dokumentów poświadczających spełnianie wymagań formalnych konkursu,
(3) CV, (4). podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Jeśli kandydat posiada publikacje naukowe proszę również o przesłanie (5) ich listy. Dokumenty proszę przesłać na adres email: tomasz.s.kowalski@uj.edu.pl

Komisja konkursowa po zebraniu ofert przeprowadzi kwalifikację kandydatów na podstawie złożonych dokumentów. Komisja może również przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (za pośrednictwem MS Teams). Kandydaci zostaną indywidualnie poinformowani o wynikach pierwszego etapu rekrutacji oraz ewentualnie o dokładnym terminie rozmów kwalifikacyjnych.

                        

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki - Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, a w razie wyboru na stanowisko stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego NCN Opus 21, „ Równoważność w logikach podstrukturalnych”, UMO-2022/45/B/HS1/00606, K/NCN/000127, w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o wypłatę stypendium.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Jagielloński zlecił przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji Projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; w celach archiwizacyjnych – przez okres prawem przewidziany.
8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

 

Polecamy również
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN Opus HS1