Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Adiunkt badawczy (post-doc)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagania:
1. posiadają co najmniej stopień doktora;
2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:

– orientacja w zagadnieniach ujętych w opisie projektu, dostępnym pod adresem:
https://ujchmura-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/leszek_wronski_uj_edu_pl/EWacQ1y66f9GlN5qQ5cKxCMBSfdUGODpWju3ixuaptvceQ?e=eK3pb7
*chodzi szczególnie o zagadnienia z punktu 3.1, związane z problemem niezgody podmiotów równych epistemicznie;
– doświadczenie w stosowaniu metod formalnych w filozofii;
– kompetencja we współczesnej epistemologii;
– umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydat/ka musi spełniać warunki określone w Regulaminie Narodowego Centrum Nauki dotyczącego osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie OPUS, czyli: (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf, m.in:
1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
2. uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
Staż podoktorski będzie się odbywał w związku z realizacją projektu „Nietrafność epistemiczna – co dalej?”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 24, (stanowisko post-doc); kierownik projektu: dr hab. Leszek Wroński, prof. UJ
Opis zadań:
– współpraca z zespołem badawczym
– przygotowywanie artykułów naukowych
– udział w konferencjach naukowych

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 10 października 2023, 23:00
Forma składania ofert: email wraz z załącznikami (CV, skan dyplomu doktorskiego oraz najlepszy napisany tekst [nie musi być opublikowany]) na adres: leszek.wronski@uj.edu.pl
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, pełny etat. W sprawie szczegółowych informacji na temat projektu można kontaktować się z kierownikiem. W sprawach związanych z zatrudnieniem: ewa.chudoba@uj.edu.pl

Dodatkowe informacje: Szczegółowe wymagania działu kadr oraz opis procedury składania dokumentów znajdują się na stronie BIP UJ:

https://praca.bip.uj.edu.pl/documents/145868730/154116475/Informacja+o+konkursie_adiunkt_gr.+badawcza_W.Filozoficzny_276_2023.pdf/a76edd2b-fbe7-468f-b5a1-202a8fa3a937

Polecamy również
Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe NCN

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS 23

Konkurs na stypendium w ramach grantu NCN OPUS 23

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis 10

Konkurs na stypendium dla doktoranta w ramach grantu NCN Sonata Bis 10

Adiunkt badawczy (post-doc)

Adiunkt badawczy (post-doc)