Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Pracownia Etyki Praktycznej i Historii Etyki

e-mail: etyka.zawodowa@uj.edu.pl

Kierownik

prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz mail - w.galewicz<- @ ->uj.edu.pl

Pracownicy

dr hab. Olga Dryla prof. UJ mail - olga.dryla<- @ ->uj.edu.pl

dr hab. Tomasz Żuradzki prof. UJ mail - t.zuradzki<- @ ->uj.edu.pl

dr Piotr Grzegorz Nowak mail - piotr.grzegorz.nowak<- @ ->uj.edu.pl

 

Doktoranci

dr hab. Wojciech Ciszewski mail - wojciech.ciszewski<- @ ->uj.edu.pl

lek. mgr Dariusz Miękisz - dariusz.miekisz<- @ ->student.uj.edu.pl

mgr Karolina Wiśniowska - karolina.wisniowska<- @ ->uj.edu.pl

Obecnie realizowane projekty

Normatywne aspekty badań i zastosowań innowacyjnych terapii – projekt realizowany pod kierunkiem Włodzimierza Galewicza w ramach programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa” w okresie od 20.07.2022 do 19.07.2024.

Koncepcje śmierci - projekt badawczy nr 2020/39/D/HS1/02907 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA 16; okres realizacji 16.07.2021 15.07.2024; kierownik projektu: dr Piotr Grzegorz Nowak.

Deep uncertainties in bioethics: genetic research, preventive medicine, reproductive decisions (BIOUNCERTAINTY) – Projekt badawczy finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) w ramach konkursu Starting Grant w latach 2019-24, nr umowy: 805498; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

 

Etyka, historia, medycyna: wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma „Diametros” Projekt edytorski finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, konkurs Umiędzynarodowienie 3.b. w latach 2016-2021, nr 0177/NPRH4/H3b/83/2016, koordynator: dr Tomasz Żuradzki. Projekt przewiduje publikację pięciu międzynarodowych numerów specjalnych czasopisma „Diametros”.

 

 

Zrealizowane projekty

Obowiązek czynienia dobra w etyce Tomasza z Akwinu – nowy przekład i krytyczna edycja traktatu De Caritate”, projekt 22H 18 0212 87 finansowany przez MNISW w wyniku konkursu Uniwersalia 2.2; 20.03.2020-19.03.2022

"Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" – projekt badawczy nr 2013/08/A/HS1/00079 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro; okres realizacji: 28.08.2013 – 27.03.2019; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

 

"Ofiary statystyczne, niepewność normatywna, ślepy traf: etyka a podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzyka lub niepewności" – projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS; okres realizacji: 2016 - 2020; kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki.

 

 

"Laboratorium filozofii eksperymentalnej: normatywne implikacje efektu ofiary zidentyfikowanej" - projekt badawczy nr 2bH 15 0068 83 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Rozwój 2.b), okres realizacji: 2016 - 2019, kierownik: dr Tomasz Żuradzki, główni wykonawcy: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Wojciech Załuski.

"Filozofia moralna Tomasza z Akwinu – jej znaczenie dla polskiej kultury" – projekt w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki", nr 11H 11 002480, realizowany od lutego 2012 do stycznia 2017; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Instytucje powiązane z działalnością Zakładu Badań nad Etyką Zawodową

Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ - Interdyscyplinarne Centrum Etyki na Wydziale Filozoficznym UJ powstało na mocy zarządzenia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Zgodnie z regulaminem, jego podstawowym zadaniem „jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej i dydaktycznej w zakresie etyki stosowanej i zawodowej, w szczególności bioetyki i etyki biznesu". Jakkolwiek formalnie Centrum jest jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Filozoficznego, to jednak pod względem merytorycznym i personalnym jest ono inicjatywą międzywydziałową, co przejawia się już w tym, że w skład zarządzającego nim naukowego Kolegium wchodzą przedstawiciele kilku różnych wydziałów UJ.  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki.

Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros - Internetowe Czasopismo Filozoficzne Diametros (ISSN 1733-5566) zostało uruchomione jesienią 2004 r. Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Włodimierz Galewicz.

"Filozofia w praktyce" – czasopismo popularnonaukowe finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej na podstawie Umowy nr 139/UD/SKILLS/2015 o wykorzystanie Nagrody przyznanej w konkursie eNgage w ramach projektu SKILLS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, okres realizacji: 1.09.2015 - 31.08.2016, kierownik projektu: dr Tomasz Żuradzki. W roku 2017 Filozofia w Praktyce jest finansowana ze środków Instytutu Filozofii UJ oraz Fundacji PZU.