Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zasady przyjmowania na studia filozoficzne w trybie przeniesienia

1. Student innej uczelni, w tym także zagranicznej, który zaliczył pierwszy rok studiów, może, za zgodą dziekana, zostać przeniesiony na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim bez postępowania rekrutacyjnego [Regulamin Studiów UJ, § 30 ust. 1].

2. Student ma obowiązek przedłożyć Komisji wniosek wraz z uzasadnieniem, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której zamierza się przenieść oraz dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg studiów [Regulamin Studiów UJ, § 30 ust. 2].

3. Odnośne podania rozpatruje Komisja Instytutowa kierowana przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych.

4. W podaniu winna być uwzględniona informacja o średniej ocen z dotychczasowych studiów oraz dołączona dokumentacja (potwierdzona przez stosowną komórkę uczelni macierzystej) o zaliczonych przedmiotach, liczbie godzin jaki dany kurs obejmował, jakiego rodzaju obejmował zajęcia (ćwiczenia/wykłady), formie zaliczenia (zaliczenie i/lub egzamin) oraz uzyskanej ocenie; ksero indeksu i kart egzaminacyjnych.

5. Podstawowymi kryteriami, którymi w swych opiniach kieruje się Komisja są:
   • dotychczasowe wyniki studiów;
   • zgodność dotychczas zaliczonych przedmiotów z programem studiów filozoficznych;
   • nie przekroczenie limitu ustalonego dla przyjęć tym trybem (limit ten na każdy rok akademicki ustalany jest przez Dyrekcję Instytutu tak, aby zapewnić niezakłócony tok studiów słuchaczom).

6. Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan na podstawie opinii Komisji Instytutowej do dnia 15 lipca; decyzja ta zachowuje ważność do dnia 15 października roku, w którym została podjęta.

7. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przeniesieniu sekretariat Instytutu Filozofii kieruje pismo do macierzystej uczelni z prośbą o przekazanie teczki studenta dokumentującej przebieg studiów.

8. Osoba przyjęta w trybie przeniesienia obowiązana jest wypełnić tzw. KARTĘ KURSÓW ZALICZONYCH PRZY PRZENIESIENIU. Po zatwierdzeniu przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych jest ona dokumentem ustalającym „różnice programowe" i decydującym o zakwalifikowaniu na stosowny rok studiów filozofii (niezależnie od liczby lat spędzonych na kierunku macierzystym).

9. W przypadkach losowych możliwe jest odstępstwo od powyższych zasad — stosowną opinię przygotowuje wówczas Kolegium Dyrekcyjne.