Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia - I stopień - plan studiów od roku akademickiego 2012/2013

ROK STUDIÓW 1
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ETCS
1 Wstęp do filozofii (RO01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 Historia filozofii starożytnej (HF01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Historia filozofii średniowiecznej (HF02p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Logika (LO01p) kurs całoroczny Wykład i ćwiczenia O Egzamin pisemny 120 12
2 Filozofia społeczna lub historia filozofii politycznej (FS01p, FS02p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin ustny lub pisemny 60 6
2 Estetyka (ES01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Język starożytny Lektorat O Zaliczenia 60  
2 Technologie informacyjne (PO24p)  Laboratorium O Zaliczenie 30 3
2 Elementy prawa autorskiego Wykład O Zaliczenie 15 3
1 i 2 Kursy filozoficzne poszerzające z oferty monograficzny Wykład z ćwiczeniami F Egzamin testowy,  zaliczenie na ocenę, prezentacja 120 12

Łączna liczba godzin: ok. 645
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

ROK STUDIÓW 2
I i II semestr

Sem.

Nazwa modułu kształcenia

Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 Ontologia I (ON01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin pisemny 60 6
1 Epistemologia I (EP01p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 Historia filozofii nowożytnej I(HF03p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
2 Historia filozofii nowożytnej II (HF04p) Wykład i ćwiczenia O Egzamin ustny lub pisemny 60 6
1 Etyka Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Język starożytny (lektorat kończący się egzaminem) Lektorat O Egzamin 60 12
1 i 2 Lektorat języka nowożytnego (poziom min. B2) Lektorat O Zaliczenie 60  
2 Wybrane zagadnienia z filozofii polskiej (HF15p) kurs obowiązkowy od roku akademickiego 2013/2014 Wykład i ćwiczenia O Egzamin 60 6
1 i 2 Kursy filozoficzne instytutowe i poszerzające (PO) oraz kursy pozainstytutowe wykład z ćwiczeniami F Zaliczenie na ocenę, prezentacja projektu, konwersatorium 120 12

Łączna liczba godzin: ok. 645
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

ROK STUDIÓW 3
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia Liczba godzin ECTS
1 i 2 Historia filozofii współczesnej (HF05) Wykład i ćwiczenia O Egzamin 120 12
1 lub 2 Kurs filozoficzny w języku obcym instytutowy lub pozainstytutowy Wykład lub seminarium O Egzamin 30 6
1 i 2 Lektorat z języka nowożytnego zakończony egzaminem (min. B2) Lektorat O Zaliczenie na ocenę 30 8
1 i 2 Kursy filozoficzne poszerzające (PO) z oferty Instytutu Filozofii UJ oraz pozainstytutowe. W tym jedno seminarium dyplomowe zgłoszone przez studenta. monograficzny, wykład z ćwiczeniami, seminarium F Egzamin testowy, zaliczenie na ocenę, prezentacja projektu, konwersatorium ok. 300 31
2 Złożenie pracy dyplomowej i pozytywna jej ocena   O     0

Łączna liczba godzin: ok. 540
Łączna liczba punktów ECTS: 60

 

W toku studiów studenci uczestniczą w co najmniej trzech seminariach. Na ostatnim roku studiów seminarium lub inny kurs wskazany przez opiekuna naukowego spełnia rolę seminarium dyplomowego. Zadeklarowanie kursu innego niż seminarium, nie zmienia regulaminowego wymogu realizacji trzech seminariów w trakcie toku studiów. W ramach seminarium lub wskazanego kursu student przygotowuje pracę dyplomową. Studenci I roku nie mogą uczestniczyć w seminariach. W wyjątkowych przypadkach zgodę na udział studenta I roku wyrazić może prowadzący seminarium.

Studenci I roku zaliczają jeden lektorat z języka starożytnego (greka, łacina, hebrajski, sanskryt) w wymiarze co najmniej 60 godzin i kontynuują go na II roku w wymiarze kolejnych 60 godzin. Ponadto studenci II i III roku zaliczają 1 lektorat z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2. Punkty za języki przyznaje się wyłącznie za zdane egzaminy (za sam udział w lektoratach nie otrzymuje się punktów ECTS).

Do ukończenia toku studiów student zobowiązany jest zaliczyć translatorium (30 godz.) i kurs obcojęzyczny (30 godz.) albo dwa kursy obcojęzyczne po 30 godz. lub jeden 60-godzinny.

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ przy ul. Piastowskiej 26.

Studenci mogą wybierać również kursy pozainstytutowe, za zgodą Dyrektora ds. studenckich. Studenci pierwszego roku mają prawo wybierać tylko kursy poszerzające instytutowe.

Studenci Filozofii jako zajęcia nieobligatoryjne mogą wybierać – za zgodą Dyrektora ds. studenckich – również moduły kształcenia realizowane na Wydziale Filozoficznym, a także na innych Wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego i na innych wyższych uczelniach polskich i zagranicznych.

 

Program studiów w formacie PDF

Co należy zrobić przed licencjatem?

Patrz FAQ: Jakie zasady obowiązują przy pisaniu pracy licencjackiej?

Obrona pracy licencjackiej

Komisja

Standardowo w skład Komisji wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach komisja może zostać poszerzona.

Przebieg

(1) Przedstawienie przez kandydata założeń, metody i wyników pracy licencjackiej. Mile widziane są materiały multimedialne. Kryteria oceny: umiejętność spójnego komunikowania tez naukowych i dostosowania się do ram czasowych (5-10 minut).
(2) Zadawanie pytań przez recenzenta i promotora. Możliwe są uzupełniające pytania przewodniczącego i ewentualnych dalszych członków komisji. Kryterium oceny: wiedza o problemach poruszanych w pracy i ich dalszym kontekście; świadomość problemów metodologicznych; umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. 
(3) Tajne obrady komisji.
(4) Przekazanie wyniku obrony oraz końcowego wyniku studiów.

Wyróżnienia

(1) Zgodnie z § 38 Regulaminu Studiów UJ "dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
a) ukończyli studia w terminie, o którym mowa w § 18, zgodnie z programem studiów;
b) złożyli egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą;
c) uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą;
d) uzyskali średnią ważoną ocen z całego toku studiów co najmniej 4,5".
(2) Niezależnie od punktu (1) komisja może zaproponować wyróżnienie w postaci rekomendacji pracy do publikacji lub/i opublikowania na podstronie IF UJ materiałów multimedialnych wykorzystanych na obronie.

(Podstawa: Uchwała Rady Naukowej IF UJ z 07.12.2017)

Pobierz PDF