Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filozofia - II stopień - plan studiów od roku akademickiego 2018/2019

ROK STUDIÓW 1
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia ECTS
2 Ontologia II
(możliwość zaliczenia również na 2. roku)
Wykład i ćwiczenia O Egzamin 6
2 Epistemologia II
(możliwość zaliczenia również na 2. roku)
Wykład i ćwiczenia O Egzamin 6
1 i 2 Dwa tutoriale po 6 ECTS tutorial O Praca zaliczeniowa - tekst naukowy 12
1 i 2 Lektorat języka nowożytnego (poziom B2+) Lektorat O Zaliczenie 4
1 lub 2 Translatorium lub kurs obcojęzyczny Różne rodzaje (wykład, wykład i ćwiczenia, translatorium, konwersatorium) O Zaliczenie

3

1 i 2 Kursy fakultatywne Różne rodzaje (seminarium, konwersatorium, warsztat, wykład, projekt badawczy), w tym seminaria za co najmniej 6 ECTS F Różne formy 29-41

Łącznie na I roku studiów należy zdobyć minimum 60 pkt. ECTS.

 

ROK STUDIÓW 2
I i II semestr

Sem. Nazwa modułu kształcenia Rodzaj zajęć dydaktycznych O/F Forma zaliczenia ECTS
2 Ontologia II
(możliwość zaliczenia również na 1. roku)
Wykład i ćwiczenia O Egzamin 6
2 Epistemologia II
(możliwość zaliczenia również na 1. roku)
Wykład i ćwiczenia O Egzamin 6
1 i 2 Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy magisterskiej), kończące się złożeniem pracy magisterskiej Seminarium O   26
1 i 2 Kursy fakultatywne Różne rodzaje (seminarium, konwersatorium, warsztat, wykład, projekt badawczy) F Różne formy 22-34

Łącznie na II roku studiów należy zdobyć minimum 60 pkt. ECTS.

 

Studia magisterskie trwają dwa lata. Łącznie należy zdobyć co najmniej 120 punktów ECTS za kursy obowiązkowe i fakultatywne.

 

Kursy obowiązkowe

 • W trakcie całych studiów (na I lub na II roku)
  • Ontologia II (6 ECTS)
  • Epistemologia II (6 ECTS)
 • I rok
  • Dwa tutoriale po 6 ECTS (łącznie 12 ECTS)
  • Lektorat języka nowożytnego na poziomie B2+ (4 ECTS), o ile student nie posiada odpowiedniego certyfikatu
  • Translatorium lub kurs obcojęzyczny (3 ECTS)
 • II rok
  • Seminarium magisterskie (w formie uzgodnionej z promotorem pracy magisterskiej), kończące się złożeniem pracy magisterskiej (26 ECTS)

 

Kursy fakultatywne

Zasady ogólne:

 • Kursy obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi niezbędnymi do osiągnięcia minimalnej sumy 60 pkt. ECTS za każdy rok studiów.
 • W trakcie studiów należy zaliczyć seminaria w wymiarze przynajmniej 18 pkt. ECTS, w tym przynajmniej 6 pkt. ECTS na I roku.
 • W ramach kursów fakultatywnych można zaliczyć kursy otwarte (opcjonalne) do 9 pkt. ECTS na I roku oraz do 12 pkt. ECTS na II roku.
 • Studentom, którzy ukończyli studia na innych kierunkach, polecamy dodatkowe korzystanie z oferty studiów filozoficznych I stopnia w porozumieniu z tutorami (zob. niżej, Informacje dla absolwentów innych kierunków niż Filozofia).

 

Tutoriale

Na I roku studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch tutoriali, po jednym w każdym semestrze, na łączną ilość 12 pkt. ECTS. Studenci wybierają sobie tutorów spośród pracowników IF posiadających co najmniej stopień doktora (do wyczerpania górnego limitu trzech osób w danym semestrze). Deklarację wyboru tutora należy składać wraz z deklaracją wyboru przedmiotów.

Tutorial polega na ścisłej współpracy studentów (od 1 do 3 osób) z prowadzącym przy interpretacji źródeł, pisaniu prac naukowych i krytycznej analizie powstałych tekstów. Spotkania odbywają się z reguły co dwa tygodnie. Na każde spotkanie student przygotowuje krótki tekst roboczy (konspekt, zbiór tez, próbę uzasadnienia lub obalenia konkretnego stanowiska itp.). Warunkiem zaliczenia jest napisanie tekstu spełniającego formalne wymogi pracy naukowej (precyzyjne określenie problemu i metody, wykorzystanie źródeł, nawiązanie do literatury badawczej, konstrukcja tekstu, terminologia itd.). Teksty robocze i końcowe są gromadzone w repozytorium Instytutu Filozofii. Studenci mogą zaliczyć obydwa tutoriale u różnych prowadzących, aby skorzystać z różnych perspektyw pracy naukowej.

Formularz zgłoszenia tutorialu, strona tytułowa: zob. Wzory podań.

 

Seminaria i konwersatoria (kursy badawcze)

Są to kursy łączące dydaktykę z badaniami prowadzonymi przez pracowników Instytutu Filozofii. Elastyczna formuła (10-60 godz./1-6 pkt. ECTS) pozwala na bieżącą aktualizację oferty nawiązując do projektów badawczych realizowanych w danym roku akademickim. Przed rozpoczęciem kursu oczekuje się od studentów solidnej wiedzy podstawowej i zdolności do aktywnego radzenia sobie z różnymi, także niekonwencjonalnymi paradygmatami. Celem kursów jest głębsze zaznajomienie się z wybranymi problemami i metodami naukowymi.

 

Warsztaty: przygotowanie do udziału w życiu naukowym

Celem warsztatu jest praktyczne przećwiczenie różnych sytuacji, w których prezentuje się wyniki własnej pracy naukowej (referat lub komunikat konferencyjny, materiały multimedialne).

 

Wykłady

Ponieważ Instytut Filozofii UJ wspiera aktywne formy pracy studentów II stopnia i stara się o możliwie małe grupy zajęciowe, oferta klasycznych wykładów (minimalna liczba uczestników: 15) jest ograniczona.

 

Kursy opcjonalne

Są to wykłady, seminaria, konwersatoria i inne formy zajęć, w których wspólnie uczestniczą studenci obu stopni. Aby studenci II stopnia osiągnęli właściwe dla nich efekty kształcenia, otrzymują odrębne listy literatury (np. dodatkowe artykuły naukowe, więcej tekstów obcojęzycznych) i warunki zaliczenia (np. dodatkowe lub bardziej obszerne prace zaliczeniowe). W miarę możliwości tworzone są odrębne grupy ćwiczeniowe dla studentów II stopnia.

 

Projekty studenckie

Instytut Filozofii wspiera samodzielną aktywność naukową studentów. Studenci, którzy indywidualnie lub zespołowo realizują projekty, mogą się starać o środki finansowe. Niezależnie od tego mogą prosić pracowników posiadających co najmniej stopień doktora o opiekę naukową. Na wniosek opiekuna naukowego możliwe jest przyznanie punktów ECTS za zrealizowany projekt i jego uwzględnienie w Suplemencie do Dyplomu Ukończenia Studiów.

 

Kursy na kierunku Kognitywistyka

Uczestnicy studiów II stopnia na kierunkach Filozofia i Kognitywistyka wybierają swobodnie z oferty kursów fakultatywnych własnego i drugiego kierunku studiów II stopnia. Oznacza to, że studenci filozofii mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla słuchaczy Kognitywistyki II stopnia. Studenci filozofii nie mogą wybierać kursów obowiązkowych i fakultatywnych przeznaczonych dla studentów Kognitywistyki I stopnia oraz kursów obowiązkowych przeznaczonych dla studentów Kognitywistyki II stopnia.

 

Kursy poza Instytutem Filozofii

Rocznie do 12 pkt. ECTS, a w uzasadnionych przypadkach więcej, można zaliczyć w innych jednostkach UJ. Wymagana jest zgoda jednostki prowadzącej kurs oraz potwierdzenie wyboru kursu pozainstytutowego przez Dyrekcję Instytutu Filozofii (wzór wniosku znajduje się na stronie IF).

 

Wdrożeniowe prace magisterskie

Do udziału zachęcamy studentów, którzy planują pisanie pracy magisterskiej. Prowadzony przy Wydziale Filozoficznym UJ program Wdrożeniowe prace magisterskie służy budowaniu pomostów między uczelnią a pracodawcami. Dzięki temu praca magisterska może łączyć się bezpośrednio z pracą zawodową i zyskać wsparcie finansowe. Ponadto praca będzie widniała na stronie internetowej przeznaczonej dla pracodawców poszukujących młodej kadry z akademickim wykształceniem.

 

Program studiów w formacie PDF

Obrona pracy magisterskiej

Komisja

Standardowo w skład Komisji wchodzą: przewodniczący, promotor i recenzent. W uzasadnionych przypadkach komisja może zostać poszerzona.

Przebieg

(1) Fakultatywnie: przedstawienie przez kandydata założeń, metody i wyników pracy magisterskiej. Mile widziane są materiały multimedialne. Kryteria oceny: umiejętność spójnego komunikowania tez naukowych i dostosowania się do ram czasowych (5-10 minut).
(2) Zadawanie pytań przez recenzenta i promotora. Możliwe są uzupełniające pytania przewodniczącego i ewentualnych dalszych członków komisji. Kryterium oceny: wiedza o problemach poruszanych w pracy i ich dalszym kontekście; świadomość problemów metodologicznych; umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia. 
(3) Tajne obrady komisji.
(4) Przekazanie wyniku obrony oraz końcowego wyniku studiów.

Wyróżnienia

(1) Zgodnie z § 38 Regulaminu Studiów UJ "dyplom z wyróżnieniem otrzymują absolwenci, którzy:
a) ukończyli studia w terminie, o którym mowa w § 18, zgodnie z programem studiów;
b) złożyli egzamin dyplomowy na ocenę bardzo dobrą;
c) uzyskali z pracy dyplomowej ocenę bardzo dobrą;
d) uzyskali średnią ważoną ocen z całego toku studiów co najmniej 4,5".
(2) Niezależnie od punktu (1) komisja może zaproponować wyróżnienie w postaci rekomendacji pracy do publikacji lub/i opublikowania na podstronie IF UJ materiałów multimedialnych wykorzystanych na obronie.

(Podstawa: Uchwała Rady Naukowej IF UJ z 07.12.2017)

Pobierz PDF