Przejdź do głównej treści

Jakie zasady obowiązują przy pisaniu pracy licencjackiej?

W Instytucie Filozofii UJ student, aby uzyskać tytuł licencjacki, zobowiązany jest:

1. Wybrać opiekuna naukowego pracy licencjackiej (opiekunem pracy licencjackiej może być zarówno pracownik samodzielny, jak i pracownik niesamodzielny, o ile zatrudniony jest na stanowisku adiunkta lub starszego wykładowcy).
2. Opiekunem naukowym pracy licencjackiej może zostać pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego spoza Instytutu, spełniający wymogi określone w punkcie 1. i zaakceptowany przez Radę Instytutu po konsultacji z kierownikiem zakładu zajmującego się dziedziną, z której pisana jest praca licencjacka.
3. Zapisać się na kurs wskazany przez opiekuna naukowego z zakresu opracowywanej dziedziny (może to być kurs poszerzający bądź seminarium).

4. Napisać pracę licencjacką spełniającą wymogi artykułu naukowego (praca może mieć charakter badawczy bądź sprawozdawczy), o objętości od połowy do jednego arkuszy wydawniczego, spełniające kryteria formalne prac oddawanych do druku.
Formalne wymogi pracy:
• Objętość - od połowy do jednego arkusza wydawniczego (20 tys.-40 tys. znaków, 11-22 strony znormalizowane)
• Przypisy dolne, przygotowane zgodnie z normą wydawniczą właściwą dla tematyki badań i wybraną w uzgodnieniu z promotorem
• Bibliografia uporządkowana alfabetycznie
• Streszczenie w języku polskim i angielskim
• Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
5. Uzyskać recenzje pozytywne od promotora i recenzenta (co najmniej na ocenę dostateczną)
6. Obronić pracę licencjacką przed komisją składającą się z promotora, recenzenta oraz przewodniczącego obrony (przewodniczącym obrony może być każdy pracownik samodzielny).

Wzór strony tytułowej link

Co należy zrobić przed egzaminem licencjackim?

Najpóźniej na 10 dni przed egzaminem licencjackim należy upewnić się czy ma się uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS.

Na 7 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie:

a. uzupełniony i wydrukowany formularz www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

b. zdjęcia o wymiarach 4,5cmx6,5cm –wersja polska 5szt, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1szt

c. dowód wpłaty – wersja polska 60 zł. każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce płatności.

d. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym Link

Co należy zrobić przed obroną pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Na 3 tygodnie przed planowaną obroną należy przesłać (e-mail'em) do sekretariatu tytuł pracy zatwierdzony przez Promotora oraz nazwisko Promotora i Recenzenta.
 
Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie: 
 
a. uzupełniony i wydrukowany formularz

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

b. oświadczenie wydrukowane z APD po zarchiwizowaniu pracy 
 
c. zdjęcia o wymiarach 4,5 cmx6,5 cm –wersja polska 5 szt, każdy odpis w języku obcym dodatkowo 1 szt 
 
d. dowód wpłaty – wersja polska 60 zł, każdy dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł. Numer konta, na który należy wpłacić wymaganą kwotę, znajdą Państwo na swoich kontach USOS w zakładce „Płatności". 
 
e. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym Link
 
Przydatne linki: 
 
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl i można zalogować się do niego przez Centralny Punkt Logowania
 
Instrukcja wprowadzenia pracy do APD -- http://www.archiwum.uj.edu.pl/zarzadzenie-39

Jakie zasady obowiązują przy pisaniu pracy magisterskiej (kierunek kognitywistyka)?

Struktura pracy magisterskiej ma się przedatawiać następująco

1. Strona tytułowa w języku polskim (wzór strony tytyłowej - link)

2. Strona tytułowa w języku angielskim

3. Abstrakt i słowa kluczowe w języku polskim (3-5 słów)

4. Abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim (3-5 słów)

7. Na początku pracy ma się znajdować również spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Praca ma mieć objętość co najmniej jednego arkusza wydawniczego(standaryzowany maszynopis) w przypadku prac o istotnym komponencie empirycznym, a pozostałych przypadkach co najmniej dwóch arkuszy wydawniczych.

W pracy mają być przypisy i bibliografia zredagowane w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny ze standardami odpowiedniej dyscypliny szczegółowej. Na początku pracy ma się znajdować spis treści, oraz spis ilustracji i rysunków.

Pozostałe szczegółowe wymogi formalne ustala promotor pracy, który jest odpowiedzialny za jej finalny kształt.

Jak wygląda obrona pracy licencjackiej? (kierunek kognitywistyka)


 

Egzamin licencjacki i obrona pracy odbywają się komisją, którą kieruje pracownik samodzielny, a która obejmuje promotora i recenzenta.

Egzamin obejmuje prezentację pracy (poniżej 10min) przez dyplomanta oraz 3 pytania od komisji.

W prezentacji dyplomant powinien:

-jasno przedstawić dziedzinę pracy,

-cel pracy, ew. problem badawczy i motywację do jego podjęcia

-uzyskane wyniki i ich ewaluację