Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Studia doktoranckie

Charakterystyka

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: filozofia

Ogólna (krótka) charakterystyka studiów:

Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym pomyślane są jako trzeci stopień kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat). Podstawowym celem studiów doktoranckich jest przygotowanie przyszłych pracowników instytucji akademickich pełniących podwójną rolę badacza i nauczyciela w szkolnictwie wyższym. Istota koncepcji studiów polega na połączeniu systemu tutorialnego z elementami systemu studiów podyplomowych.

Regulacje ustawowe i ogólnouczelniane

Link do strony Centrum Wsparcia Dydaktyki

Regulacje wydziałowe

Link do strony Wydziału Filozoficznego

Regulacje Instytutowe

 • I rok
  - seminarium tematyczne - 60 godz.
  - wykład monograficzny - 60 godz.
 • II rok
  - Wykład monograficzny - 60 godz.
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.
  - lektorat z języka nowożytnego - 60 godz.
 • III rok
  - Wykład monograficzny - 60 godz.
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.
 • IV rok
  - Seminarium tematyczne - 60 godz.

 

Najpóźniej do końca III roku musi zostać zaliczone seminarium/ konwersatorium (w ilości 60 godz.) z przedmiotu, który stanie się podstawą egzaminu z dyscypliny pokrewnej.
Doktorant może skorzystać z oferty Wydziału Filozoficznego lub (w porozumieniu z opiekunem naukowym) dokonać wyboru innego seminarium/ konwersatorium.

Oferta zajęć wydziałowych (w tym proponowanych kursów przygotowujących do egzaminu z dyscypliny dodatkowej) znajduje się na stronie Wydziału Filozoficznego

Zaliczenie 60 godz. lektoratu z języka obcego odbywa się w formie zaliczenia na ocenę i jest realizowane w Jagiellońskim Centrum Językowym (na II lub III roku dla osób które rozpoczęły studia w roku 2011/2012 lub wcześniej; na II roku dla doktorantów wpisanych na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 lub później). Zapisy na lektoraty dla doktorantów prowadzone będą osobiście lub przez stronę internetową USOSweb. W ramach lektoratu istnieje możliwość uczestniczenia w tzw. modułowych kursach specjalistycznych. Doktorant, który skorzysta z tej oferty, uzyskuje zaliczenia na zasadach ogólnych.

Doktoranci posiadający certyfikaty (bądź inne dokumenty) potwierdzające znajomość języka obcego na określonym poziomie mogą uzyskać zaliczenie bez konieczności uczestniczenia w lektoracie. Zaliczenia w takim przypadku może dokonać tylko lektor Jagiellońskiego Centrum Językowego.

Egzamin z języka obcego w przewodzie doktorskim (poziom C1) winien być poprzedzony obowiązkowymi konsultacjami (bezpłatnymi), które ustala lektor na co najmniej pół roku przed planowanym egzaminem. Doktorant zostanie dopuszczony do egzaminu doktorskiego tylko w sytuacji, gdy uzyskał wpis w indeksie potwierdzający odbycie konsultacji.

W Instytucie Filozofii jest obowiązek zaliczenia języka klasycznego (poza językiem nowożytnym) w minimalnym wymiarze 60 godz. Obowiązek ten należy zrealizować na dowolnym roku studiów.

Informacja JCJ dla Doktorantów o egzaminie z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

 

Informacja kierownika studiów doktoranckich Wydziału Filozoficznego w sprawie rozliczenia dorobku naukowego doktorantów w programie SARAS za rok 2016/17

Zgodnie z Uchwałą nr 45/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich, § 14, pkt. 2:

"W celu zaliczenia roku studiów doktorant jest zobowiązany do 30 czerwca każdego roku akademickiego złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:
1) sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;
2) opinię opiekuna naukowego albo promotora o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;"

W związku z powyższym po zalogowaniu w programie SARAS należy wypełnić sprawozdanie ze wszystkich swoich osiągnięć dydaktycznych i naukowych wraz z potwierdzeniami za okres od 1 października 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Od 1 lipca do 30 września 2017 r. można dodawać osiągnięcia z okresu wakacyjnego. W programie należy również załączyć podpisany skan opinii opiekuna naukowego/promotora.

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych powinny w programie, w części I, zaznaczyć TAK i dodać stosowny skan wniosku. Ponadto podpisane przez opiekuna naukowego/promotora i doktoranta/kę wnioski należy złożyć w sekretariacie instytutu.

Po pozytywnej weryfikacji przez Komisję załączonych danych należy wydrukować sprawozdanie i złożyć je we właściwym sekretariacie.

Przedłużenie terminu rozliczenia rocznego

Regulamin studiów doktoranckich daje kierownikowi studiów prawo przedłużenia terminu rozliczenia do 30 września z uzasadnionych względów losowych lub naukowych, jeśli doktorant złoży w tej sprawie pisemny wniosek. Informuję, że będę pozytywnie rozpatrywać tylko wnioski zadowalająco dokumentujące istnienie ważnej przeszkody uniemożliwiającej terminowe rozliczenie.

Nie są taką przeszkodą spodziewane osiągnięcia w okresie 1 lipca – 30 września, bowiem te powinny być dodane do rozliczenia rocznego.

USOS

Doktoranci dokonują rejestracji na kursy oferowane przez Instytut Filozofii UJ za pośrednictwem systemu USOS. Za zgodą opiekuna naukowego doktorant ma prawo uczestniczyć w kursach pozainstytutowych i pozauczelnianych.

W przypadku wpisów na kursy oferowane w Uniwersytecie Jagiellońskim (ale poza IF), gdzie obowiązuje system USOS, wpisu na kurs dokonują właściwe sekretariaty, na zasadach obowiązujących w danej jednostce.

Kursy, które doktorant odbył poza uczelnią, mogą zostać wpisane do systemu (i wliczone do średniej). W takich przypadkach, poza potwierdzeniem odbycia kursu w indeksie konieczne jest podanie szczegółowych informacji: miejsca odbywania kursu / ilości godzin/ ilości punktów ECTS, nazwy angielskiej przedmiotu.

Obowiązkiem doktoranta jest zaakceptowanie zdeklarowanych kursów w USOS oraz podpięcie przedmiotów do aktualnego etapu studiów.

Nie jest możliwe wielokrotne zaliczanie tego samego kursu (dot. wszystkich toków studiów). Zasada ta nie dotyczy seminariów i innych kursów kontynuowanych.

STYPENDIA

Regulacje Wydziałowe dotyczące w stypendiów link

Zasady punktacji publikacji na Wydziale Filozoficznym

 • w Radzie Naukowej Instytutu Filozofii: mgr Radosław Stupak
 • w Radzie Wydziału Filozoficznego: mgr Agnieszka Proszewska

Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ: http://www.uj.edu.pl/dydaktyka/dn
Towarzystwo Doktorantów : http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start
Strona Doktorantów UJ: http://www.uj.edu.pl/doktoranci
Krajowa Reprezentacja Doktorantów: http://krd.org.pl/
Program MOST dla doktorantów: https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/mobilnosc/program-most
Ubezpieczenie zdrowotne: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/studia/ubezpieczenie
Inspektorat BHP UJ: http://www.ibhp.uj.edu.pl/

Informacje na temat elektronicznej bazy rozpraw doktorskich można znaleźć w Zarządzeniu nr 45 z 12 czerwca 2006

Jednostka prowadząca studia:

Wydział Filozoficzny UJ

Adres Dziekanatu:

Ul. Gołębia 24, p. 24, 31-007 Kraków
Tel. 12 663 14 77
e-mail: filozof@uj.edu.pl
 

Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym:
dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ

Dyżur dla doktorantów (Dziekanat WF)

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ ds. kształcenia doktorantów w Instytucie Filozofii:
Prof. dr hab. Marcin Karas
e-mail: karas@iphils.uj.edu.pl

Sekretariat studiów doktoranckich w Instytucie Filozofii:
Mgr Jolanta Stankiewicz
e-mail: jolanta.nogiec@uj.edu.pl
godziny przyjęć (pokój 38):
pon. – nieczynne
wt.-pt: 11:00-14:00

Sprawami socjalnymi doktorantów
(przede wszystkim: składanie wniosków o stypendium socjalne oraz wydziałowe stypendium dla najlepszych doktorantów) zajmuje się pani Danuta Klepacz, ul. Czapskich 4, pokój 305, tel. 663 18 80, e-mail: d.klepacz@iphils.uj.edu.pl

mgr Paweł Banaś
mgr Gabriel Bednarz
mgr Beniamin Bukowski
mgr Andrzej Bułeczka
mgr Konrad Butas
dr    Wojciech Ciszewski
mgr Anna Czepiel
dr    Katarzyna Eliasz
mgr Radzisław Franczak
mgr Justyna Golonka
mgr Marek Gurba
mgr Paulina Gurgul
mgr Monika Kołodziej
mgr Anna Kopeć
mgr Alicja Kowalczewska
dr    Andrzej Krawiec
mgr Patrick Leftwich
mgr Karol Lenart
mgr Dawid Lipka
mgr Joanna Luc
mgr Agata Maksymczak-Tretter
mgr Olgierd Miedzybłocki
mgr Adrian Mróz
mgr Bartłomiej Nawara
mgr Aleksandra Samonek
dr    Izabela Skoczeń
mgr Grzegorz Słowiński
mgr Adrianna Smurzyńska
mgr Tomasz Stanowski
dr    Mariusz Stopa
mgr Radosław Stupak
mgr Artur Szachniewicz
mgr Dorota Ucińska
mgr Maria Walczak
mgr Mateusz Waśko
mgr Adam Woźniak
mgr Filip Woźniak
mgr Joanna Wyrzykowska
mgr Wojciech Zalewski
mgr Przemysław Zawadzki